Logo
ADÓNET. HU Zrt.
1094 Budapest, Bokréta u. 3. | 267 5010 | info@adonet.hu | www.adonet.hu
Heti Online
Hírlevél
2009-09-29
Tartalom
Lakóingatlan bérbeadásának szabályai
Megsz?nik a veszteségelhatárolás engedélyeztetése
Illetékszabályok változása 2010 január 1-t?l
Elektronikus értesítések az APEH-tól
APEH üzemanyagárak októberre


Lakóingatlan bérbeadásának szabályai
A bérbeadási tevékenység csak adószám birtokában végezhet?, ezért ha a bérbeadás nem egyéni vállalkozás keretében történik, a tevékenység megkezdése el?tt a bérbeadónak a 09T101 adatlapon a lakóhelye szerint illetékes adóhatósághoz be kell jelentkeznie. Az adóhatóság a bejelentkezés napjával a bérbeadó részére adószámot állapít meg, melyet az adózással összefügg? minden iratán és levelezésén fel kell tüntetnie. Az adatlap az APEH honlapjáról letölthet?.

Lakóingatlan bérbeadásból származó jövedelem adókötelezettségét els?sorban a személyi jövedelemadó törvény szabályozza. A személyi jövedelemadó tekintetében a bérbeadó kétféle lehet?ség közül választhat.

F? szabály szerint az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem külön adózó jövedelemnek min?sül, amely után a magánszemélyt 25 százalékos forrásadó terheli. Ez esetben az ingatlan bérbeadásból származó bevétel egésze jövedelem, vagyis a bevétellel szemben költség nem érvényesíthet?.

A bérbeadó azonban dönthet úgy is, hogy az önálló tevékenységb?l származó jövedelmekre vonatkozó szabályokat alkalmazza, azaz az összevont adóalap részeként adózik.

Amennyiben ez utóbbit választja, jogosult a bevétellel szemben költséget elszámolni. A költségelszámolás módjára is két lehet?ség van. Egyik lehet?ség a tételes költségelszámolás módszere, amely alapján a magánszemély kizárólag a bevételszerz? tevékenységgel összefügg?, bizonylattal (számlával) igazolt költségeket számolhatja el. Másik lehet?ség a 10 százalék költséghányad alkalmazása, ebben az esetben a bevétel 10 százaléka min?sül költségnek, melyet nem kell számlával igazolni.

Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelemhez év közben adó ill. adóel?leg fizetési kötelezettség kapcsolódik. Ha az ingatlan bérbevev?je kifizet?nek min?sül – pl. gazdasági társaság – az adót neki kell megállapítania, levonnia és befizetnie az adóhatóság felé. A kifizet? a bérbeadó nyilatkozatától függ?en az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint a jövedelemb?l az adótábla szerint megállapított adóel?leget, nyilatkozat hiányában pedig a f?szabály szerint 25 százalékos adót köteles a bérleti díjból levonni. Utóbbi esetben ha a magánszemély mégis az adótábla szerinti adózást választja, választását az adóbevallásban is érvényesítheti, és a kifizet? által levont adó adóel?legnek min?sül.

A kifizet?nek min?sül? bérl? a kifizetett és levont adó, adóel?leg összegér?l törvényben el?írt adattartalommal igazolást állít ki a magánszemély részére.

Ha a bérl? magánszemély, vagy ha a kifizet? a bérleti díjból nem vonta le az adóel?leget, akkor a bérbeadó magánszemélynek kell a - választása szerint - megállapított adót ill. adóel?leget negyedévenként a negyedévet követ? hónap 12-éig az adóhatósághoz befizetnie.

Az ingatlan közös hasznosítása esetén a személyi jövedelemadó törvény lehet?séget biztosít arra, hogy a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában tegyenek eleget adó- ill. adóel?leg fizetési valamint bevallási kötelezettségüknek.

Amennyiben a bérbeadásra a bérbeadó az összevont adóalap szerinti adózást választotta, 2009. évben különadó fizetési kötelezettsége is keletkezhet, ha az összevont adóalapba tartozó jövedelme meghaladja a járulékfizetési fels? határt, azaz 7.446.000 Ft-ot.

A jövedelem adózására vonatkozó választástól függetlenül a bérbeadót 14%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is terheli, ha a bérbeadásból származó jövedelme meghaladja az 1 millió Ft-ot.
Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet - bármely adózási módszert is alkalmazza a magánszemély -, a különadót, és az egészségügyi hozzájárulást az adóévr?l készítend? személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallani.

Általános forgalmi adó szempontjából az ingatlan bérbeadó az általános forgalmi adó alanya, amelyb?l az is következik, hogy a bérleti díjról számlát kell kiállítania.

Ugyanakkor az ingatlan bérbeadás a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel áfa mentes szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy a bérleti díjra a bérbeadónak nem kell áfát felszámítania, de természetesen levonási joga sincs, áfa fizetésére és bevallására nem kötelezett. A számla kibocsátási kötelezettség alól azonban ekkor sem mentesül.

El?zetes bejelentés alapján a bérbeadó dönthet úgy is, hogy az ingatlan bérbeadást adókötelessé teszi és arra az általános áfa szabályokat alkalmazza.

Az áfa tekintetében bejelentkezéssel egyidej?leg kell nyilatkozatot adni.

Ha valaki ingatlanát egyéni vállalkozás keretében adja bérbe, akkor az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia.
 
Az ingatlan bérbeadással kapcsolatos részletes szabályok megtalálhatóak az adóhatóság 10. számú információs füzetében, amely beszerezhet? az ügyfélszolgálatokon, illetve letölthet? az adóhatóság honlapjáról (www.apeh.hu), de kérdéseikkel az adóhatóság személyes és telefonos ügyfélszolgálatához is bizalommal fordulhatnak.
 

Forrás: www.apeh.hu
APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága


H í r d e t é s

ÖNADÓZÓ el?fizetéssel - lépésel?nyben az adózásban

Önadózó - az adózók lapja. Adó, tb. számvitel a gyakorlatban havonta 64 nyomtatott oldalon. Megjelenik minden hónap els? napján. Hétezer könyvel? irodának,  vállalkozásnak és intézménynek szolgáltatunk havonta, 9 ezren olvassák rendszeresen heti hírlevelünket.  El?fizetési  díj  2009. évre októbert?l decemberig: 4.095,-Ft.   El?fizet?knek 20% szakkönyv vásárlási kedvezmény, ingyenes e-könyvek. Önadózó Ügyfélszolgálat 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 267 5010.  

El?fizetés: info@onadozo.hu

toplink
Megsz?nik a veszteségelhatárolás engedélyeztetése
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr?l szóló 2009. évi ... törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefügg? törvénymódosításokról" címet visel? új törvényjavaslat javaslat számos adótörvényt módosít.
 
Így például 2010-t?l megsz?nik a veszteségelhatárolás adóhatósági engedélyeztetése, ami kiterjed az egyéni vállalkozókra is. Veszteségelhatárolásra akkor lesz lehet?ség, ha a negatív adóalap rendeltetésszer? joggyakorlással keletkezett. Ez  nagyobb mozgásteret ad a vállalkozásoknak, és megkönnyíti az adóhatóság dolgát is, amelyhez rengeteg ilyen kérelem érkezett.
 
A törvénymódosítás könnyítene a fejlesztési adókedvezmény feltételein. A pénzügyi válság miatt sok társaság nem tudja a beígért - létszám és bér - feltételeket teljesíteni, a módosítás pedig lehet?vé teszi, hogy ez ne legyen gátja a befektetésnek. A cégeknek a fejlesztési kedvezményért cserébe vállalniuk kellett, hogy növelik a létszámot, illetve a bérköltségeket. Ha valaki az idén és jöv?re nem tudja teljesíti e feltételeket, nem veszíti el a jogot az adókedvezményre, feltéve, hogy létszámát és bérköltségét a beruházás megkezdésének évéhez mérve nem csökkenti, és adókedvezményt sem vesz igénybe. A feltételek teljesítésének felfüggesztése nem számít be az adókedvezmény tízéves id?tartamába. Az, hogy a létszámot és a bérköltséget a beruházás el?tti év helyett a megel?z? három év átlagához is viszonyítani lehetne, alacsonyabb bázist jelenthet .


Az illetéktörvény egyik módosítása azzal, hogy rögzíti: ingatlanvagyonnal rendelkez? társaságnak kell tekinteni az ingatlanok tulajdonjogával közvetve - egy, vagy több társaság közbejöttével - bíró társaságot is, bezár egy kiskaput a januártól hatályba lép? azon szabályozásban, amely az ingatlannal rendelkez? társaságok adásvételét illetékkötelessé teszi. Ennek a projekttársaságoknál, ingatlanos cégeknél van jelent?sége.

toplink
Illetékszabályok változása 2010 január 1-t?l
A lakosságot kedvez?en érinti a visszterhes vagyonátruházási illetékek mértékének csökkenése.

A lakásszerzés esetén fizetend? kedvezményes illeték lakásonként 4 millió forintig továbbra is 2 %, a forgalmi érték e feletti része után az eddigi 6 % helyett pedig 4 % illetéket kell fizetni.  Az új illetékmértékeket a 2010. január 1. után illeték kiszabásra bejelentett (az ingatlanügyi hatósághoz eljuttatott), vagy más módon az adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni.

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke is jelent?sen, 10 %-ról 4 %-ra csökken, tehát az egyéb ingatlanok (például: garázs, üdül?) adás-vételét követ?en kevesebb illetéket kell fizetni.

A nyári törvénymódosítás során életbe lépett új rendelkezések kedvez?en érintik azokat, akik a telek megszerzését követ?en a lakóház építésre 4 éves határid?t jelentettek be. Ha a beépítésre nyitva álló határid? 2008. október 1. és 2012. szeptember 30. között járna le, esetükben a lakóház felépítésére nyitva álló határid? két évvel meghosszabbodik, azaz összesen hat év áll rendelkezésükre a lakóház/lakás felépítésére.

Fontos kiemelni, hogy a határid? hosszabbítás nem automatikus, azt az adóhatóságtól egyénileg kell kérni. A kérelmet 2008. október 1. - 2010. január 15. között lejáró határid? esetén 2010. január 31-ig kell benyújtani. Ezt követ?en a kérelem el?terjesztésének határideje a lakóház felépítésére nyitva álló határid? lejáratának napja.

Ugyancsak 2 évvel meghosszabbításra kerül az ingatlan forgalmazást végz? vállalkozóknak az ingatlanok továbbértékesítésére nyitva álló határid? azokban az illetékügyekben, ahol az 2008. október 1. és 2010. szeptember 30. között járna le, és a vagyonszerz?k ezt a határid? lejárta el?tt kérik. A kérelem el?terjesztésének szabálya az el?z?ekben leírtakkal azonos.

A finanszírozási célú ügyletek támogatása érdekében a jogszabály kétéves id?tartamra szóló átmeneti illetékmentességet biztosít a jogszabály a visszlízing ügyletben részt vev? lízingbevev?knek, akik saját ingatlanukat értékesítik és lízingelik vissza, hogy ezáltal pénzeszközökhöz jussanak.

Forrás: www.apeh.hu

APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

toplink
Elektronikus értesítések az APEH-tól
Az alábbi tájékoztató az APEH honlapon olvasható:
 
A jelenleg hatályos jogszabályok és törvényi rendelkezések miatt elengedhetetlenné vált, hogy az APEH is megvalósítsa az elektronikus ügyintézést. Ez azt jelenti, hogy az Adóhatóságnak nem csak befogadnia kell az elektronikus bevallásokat, a befogadás tényét vissza kell tudni igazolni, hanem az egyéb nyomtatványokat és azok csatolmányait is be kell tudni fogadni és az elektronikusan megkezdett ügyeket elektronikus dokumentumok kibocsátásával kell folytatni. Fenti esetekben az elektronikusan kiküldött dokumentum hiteles, ezért a megfelel? elektronikus aláírásokkal is el kell látni azokat.

Szükségesnek tartjuk közölni és újra hangsúlyozni, hogy az elektronikus levelezés – felszólítások, értesítések – nem e-mail formájában kerülnek kiküldésre. Az Adóhatóság tehát nem csak fogadni, hanem kézbesíteni is tud elektronikus dokumentumokat. Az EBEV rendszer nem e-mail-t küld, hanem magánszemélyek tárhelyeire továbbítja az elektronikus dokumentumokat. A tárhellyel nem rendelkez? vállalkozók, vállalkozások esetén a meghatalmazottjaik, képvisel?ik tárhelyére történik az elektronikus levél kézbesítése. Ahhoz, hogy valakinek közigazgatási ügyek elektronikus ügyintézéséhez nyitott Ügyfélkapuja, ezzel összefüggésben elektronikus tárhelye legyen, a lakcíme szerint illetékes Okmányirodákban kell regisztrálnia.

Tehát a legtöbb dokumentum esetén a törvényes képvisel?k (akik a regisztrációs lapokon, illetve SBANK adatbejelent? lapokon lettek bejelentve), egyéb esetekben a regisztrációs lapok speciális jogosultságokkal felruházott meghatalmazottak lesznek az elektronikus címzettek.

Az Adóhivatal tehát azon személy tárhelyére küld értesítést, elektronikus levelet, aki az Ügyfélkapun keresztül történt elektronikus bevallást megel?z?en regisztrált. Amennyiben az ügyfél adóügyeit nem személyesen, hanem meghatalmazottja útja (pl. könyvel?jén) keresztül kívánja rendezni, illetve bevallásait nem személyesen, hanem meghatalmazottja útján nyújtja be az APEH-hoz, úgy nem kellett az Okmányirodában személyesen regisztrálnia magát. Ilyen esetekben a meghatalmazottnak (a könyvel?) kellett regisztrálnia magát az Okmányirodában, ahol egyúttal felhasználói azonosítót, valamint jelszót is kapott. Ezt követ?en a könyvel? az Adóhatóságnál is regisztrálja magát, ahol meghatalmazotti státuszát is igazolnia szükséges. Ezt követ?en tud a meghatalmazott a saját felhasználói azonosítójával és jelszavával az adózók nevében elektronikus bevallást benyújtani, illetve ügyet intézni.

Amennyiben a magánszemély regisztrálta önmagát az Okmányirodán, úgy az adóügyeivel összefüggésben küldött elektronikus levelet is az ? tárhelyére küldi meg az Adóhivatal, függetlenül attól, hogy bevallását a meghatalmazottja nyújtja be.

Az el?z?ekben közölt adatok miatt szükséges, hogy az adózók, a törvényes képvisel?k, illetve az érvényes bejegyzéssel rendelkez? meghatalmazottak folyamatosan figyelemmel kísérjék a tárhelyekre érkez? elektronikus leveleket. A tárhelyeket rendszeresen meg kell nyitni. Ahhoz, hogy a tárhely folyamatosan fogadni tudja az APEH által küldött elektronikus leveleket, illetve a tárhellyel rendelkez? személy zökken?mentesen használni tudja tárhelyét (bevallások beküldése, nyomtatványtovábbítás) azt folyamatosan – havonként legalább egyszer – frissíteni szükséges.

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az Okmányirodában kapott regisztráció során kapott felhasználói azonosítót és jelszót kezeljék bizalmasan, tekintettel arra, hogy az illetéktelen felhasználásból ered? következményekért a regisztrációval rendelkez? személy lesz a felel?s. Az Adóhatóság kockázatosnak tartja azt a gyakorlatot, mely szerint az adózók a meghatalmazottaknak (pl. könyvel?knek) a saját felhasználói azonosítójukat és jelszavukat átadják adóügyeik rendezése céljából.

Forrás: www.apeh.hu
APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
toplink
APEH üzemanyagárak októberre

2009. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárak:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin: 306 Ft/l
Gázolaj:  286 Ft/l
Keverék:  333 Ft/l
LPG autógáz: 166 Ft/l

A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellen?rzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó  magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szerepl?  árak szerint számolja el, nem szükséges  az üzemanyagról számlát beszerezni.

 

toplink
Heti Online hirdetés

Adótippek vállalkozóknak

Egyéni vállalkozók kézkönyve

Egyéni vállalkozók kézikönyveÖnadozó

A könyvel?i felel?sség kézikönyve

A könyvel?i felel?sség kézikönyve + CD

egyszeres könyvvitel

Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban

Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban

AdóNet Online

AdóNet Online

AdóNet Online

A hírlevélr?l való leirtakozáshoz kattintson ide: Leiratkozom

Impresszum: Az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt. online hírlevele. Cégjegyzékszám: 01-10-0455755 Adószám: 14052512-2-43. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 2675010 e-mail: info@adonet.hu Szerkesztésért felel: Szabó Margit vezérigazgató


Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.