Logo
ADÓNET. HU Zrt.
1094 Budapest, Bokréta u. 3. | 267 5010 | info@adonet.hu | www.adonet.hu
Heti Online
Hírlevél
2010-03-30
Tartalom
Egyszer?sített foglalkoztatás április 1-t?l
Az szja visszaigénylés szabályai
Az APEH is vizsgálódik az ünnepek el?tt
Saját t?ke - jegyzett t?ke aránya a Kft-ben
Szerz?dések joga az új Ptk-ban


Egyszer?sített foglalkoztatás április 1-t?l

2010. április 1-jét?l az alkalmi munkavállalói könyvvel történ? munkavégzés lehet?ségét az egyszer?sített foglalkoztatás keretében történ? munkavégzés váltja fel. A papíralapú adminisztrációt a gyorsabb és naprakész ellen?rzést lehet?vé tev? elektronikus bejelentési kötelezettség, az alkalmi munkavállalói kiskönyvet pedig a formalizált (ún. blanketta-) munkaszerz?dés helyettesíti majd.

 


 

Az alkalmi munkavállalói könyveket 2010. július 31-éig a munkaügyi kirendeltségeken kell leadni, a fel nem használt közteherjegyeket pedig azok átadásával és a vásárlást igazoló számla vagy egyéb okirat bemutatásával, személyesen vagy postai úton az állami adóhatóságnál 2010. szeptember 30-ig lehet visszaváltani.

Az egyszer?sített foglalkoztatásról szóló törvény alapján azonban nem minden területen alkalmazhatók az egyszer?sített foglalkoztatás szabályai. Egyszer?sített munkaviszonyt természetes személy munkáltató kizárólag háztartási munkára, kiemelked?en közhasznú szervezet pedig bármilyen jelleg? munkára létesíthet. Ezeken túlmen?en egyszer?sített foglalkoztatás keretében végezhet? mez?gazdasági, növénytermesztési, továbbá idegenforgalmi idénymunka, valamint bármilyen jelleg? alkalmi munka is.

Korlátozó rendelkezés, hogy nem létesíthet? egyszer?sített foglalkoztatásra irányuló munkaviszony olyan felek között, akik között a szerz?dés megkötésekor már a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony áll fenn, és nem módosítható munkaszerz?dés annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszer?sített foglalkoztatás keretében alkalmazza. További megkötés, hogy a munkáltató a közeli hozzátartozóját háztartási munkára nem alkalmazhatja, illetve, hogy harmadik országbeli állampolgár (a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével) kizárólag mez?gazdasági idénymunka vagy háztartási munka keretében foglalkoztatható. 

Formaszerz?dés és jelenléti ív 

Az egyszer?sített munkaviszony a törvény 1. számú mellékletében foglalt formaszerz?dés megkötésével jön létre, amelyet f?szabály szerint írásba kell foglalni. Meghatározott esetekben azonban, – így, ha a határozott id?re szóló munkaviszony 5 naptári napnál rövidebb id?re jön létre, illetve, ha 30 napnál nem hosszabb id?tartamú növénytermesztési idénymunkáról van szó, és a munkavállaló a munkaszerz?dés írásba foglalását nem kéri –, a szerz?dést elég szóban megkötni. Ez esetben azonban a munkáltató – a háztartási munkára létesített jogviszony kivételével – köteles a törvény 2. számú mellékletében meghatározott adattartalommal két példányban jelenléti ívet vezetni, amelyet a munkavállalónak a munka megkezdésekor és befejezésekor minden nap alá kell írnia. A jelenléti ív egyik példányát a munka befejezésekor át kell adni a munkavállalónak, a másik példányt pedig a munkáltató köteles a tárgyévet követ? ötödik év végéig meg?rizni. 

Fizetési kötelezettség 

Az egyszer?sített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségre f?szabály szerint a személyi jövedelemadóról szóló, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér?l szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Eltér? szabályok alkalmazandók ugyanakkor valamennyi idénymunka esetén, illetve akkor is, ha a természetes személy munkáltató a háztartási munkát végz? alkalmazottat legfeljebb 31 napra kötött munkaszerz?dés alapján foglalkoztatja, és a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a 10 munkanapot nem haladja meg. Ilyen esetekben a munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér 30 százalékával megegyez? összeg? közterhet köteles fizetni. Ezen felül a kifizetéssel összefüggésben további személyi jövedelemadó és járulékfizetési kötelezettség sem a munkáltatót, sem pedig a munkavállalót nem terheli. Fontos azonban kiemelni, hogy ez esetben a munkavállaló az egyszer?sített foglalkoztatás alapján kizárólag nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz a munkavállalónak – ha egyéb jogviszonya sem alapozza meg az igénybevételt – havonta 4950 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. 

Abban az esetben pedig, ha a munkáltató legfeljebb évi 10.000 munkaórában növénytermesztési idénymunka keretében alkalmaz munkavállalókat, akkor az el?z?ekben foglaltak alkalmazása helyett választhatja azt is, hogy a tárgyév július 12-éig egy összegben közteherel?leget fizet. Ezt a választását minden évben május 15-éig (2010-ben kivételesen július 12-éig) köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni. A közteherel?leg összege a közteherel?leg-alap (a törvényben meghatározott speciális számítással megállapított el?legalap) 12 százaléka. A befizetett közteherel?leg és a ténylegesen fizetend? közteher különbözetét a munkáltatónak a bevallással egyidej?leg kell megfizetnie, illetve az esetleges többletet is a bevallással egyidej?leg igényelheti vissza.

Amennyiben pedig a munkavállaló másik tagállamban vagy másik államban biztosított, és ezt megfelel? módon igazolja, akkor utána a munkáltató egyáltalán nem köteles közterhet fizetni. 

Bejelentési és bevallási szabályok 

Lényeges változás az is, hogy az alkalmi munkavállalói könyvbe tett bejegyzések helyett április 1-jét?l az állami adóhatósághoz kell az egyszer?sített foglalkoztatás tényét és a munkaviszonnyal kapcsolatos f?bb adatokat bejelenteni, mégpedig általában a munkavégzés megkezdése el?tt. Fontos azonban, hogy növénytermesztési idénymunka esetén a bejelentést elegend? a tárgyhónapot követ? hónap 12-éig megtenni.

A munkáltató a bejelentési kötelezettségének f?szabály szerint elektronikus úton, a 10T1041E jel? nyomtatványon köteles eleget tenni, de az háztartási munka, illetve növénytermesztési idénymunka esetén akár telefonon is teljesíthet?. 2010. július 1-jét?l pedig lehet?ség lesz az SMS-ben történ? bejelentésre is. 

A munkáltató az egyszer?sített foglalkoztatással összefügg? adatokról általános szabály szerint havonta, a tárgyhónapot követ? hónap 12. napjáig köteles a ’08-as nyomtatványon bevallást benyújtani és ugyanezen id?pontig kell az adóel?leg- és a járulékfizetési kötelezettségének is eleget tennie. Ha azonban a munkáltató nem kötelezett elektronikus bevallásra, akkor a különböz? típusú idénymunkák, illetve a háztartási munka (ha a foglalkoztatás legfeljebb 31 napra kötött munkaszerz?dés alapján történik és a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a 10 munkanapot nem haladja meg) esetén azt is választhatja, hogy a bevallási kötelezettségét nem havonta, hanem évente egyszer, a tárgyévet követ? év január 12-éig teljesíti akár elektronikus úton, akár papíralapon. A közterheket azonban a tárgyhót követ? hónap 12. napjáig ilyen esetben is meg kell fizetnie.

Forrás: www.apeh.hu

toplink
Az szja visszaigénylés szabályai

Magánszemélyek részére az Szja bevallás benyújtásának határideje 2010. május 20. Amennyiben a levont (befizetett) adóel?legb?l, nyugdíjjárulékból visszatérítés jár, akkor azt az adóbevallás alapján – feltéve, hogy a bevallás hibátlan – annak beérkezését?l számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jét?l fizeti vissza az adóhatóság.

Abban az esetben, ha a bevallás elektronikus úton került benyújtásra, a visszafizetés legkorábbi id?pontja február 1. A 0953 bevallás els? oldalán a (C) mez?ben feltétlenül jelezni kell a visszatérítési igényt. A visszakért összeget csak a magánszemély részére utalják vissza, ezért más személyt, vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájának számát nem szabad megjelölni. A magánszemély a visszakért összeget pénzforgalmi számláról történ? készpénzfizetési kézbesítés útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri, akkor a bevallás f?lapján található (D) mez?ben az erre szolgáló négyzetbe kell beírni a pénzintézet számlaszámát.

Amennyiben az adózónak tartozása van, a 0953 bevallás 11-es lapján lehet?ség van a visszajáró összeget a hátralékos adónem(ek)re átvezetni, így a tartozás kiegyenlít?dik.

Az adóhatóság a visszaigényelt összeg utalásáról csak akkor intézkedik, ha az igényl?nek kiutalás napjával nincs lejárt esedékesség? köztartozása. Az adóhatóság az általa felülvizsgált igénylést az általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, az adózó nyilatkozatában vagy a vámhatóság megkeresésében közölt tartozás összegéig visszatarthatja, mely visszatartásról külön végzésben rendelkezik, és ezzel a tartozás a visszatartott összeg erejéig megfizetettnek min?sül.

toplink
Az APEH is vizsgálódik az ünnepek el?tt

Az adóhivatal a húsvéti ünnep el?tti akcióban a bizonylat nélküli áruforgalmazást, a szabálytalan foglalkoztatást, a bejelentés nélküli tevékenység végzést ellen?rzi els?sorban. A keresked?k és szolgáltatók kés? délután és este valamint hétvégén is számíthatnak adóellen?rök megjelenésére.

A húsvéti ünnepekhez köthet? akció f? célja a fogyasztók és tisztességes vállalkozások érdekeit veszélyeztet? szabályszeg? keresked?k és szolgáltatók kisz?rése. Az ünnepig a szokásos ünnepi áruféleségeket (virág, élelmiszer-, és italáru) forgalmazókon kívül a feldolgozó- és épít?iparban, valamint a vendéglátóhelyeken is ellen?riznek az adóhatóság szakemberei.

A helyszínek kiválasztásánál el?térbe kerülnek a nagyobb városok, megyeszékhelyek – e helyekre koncentrálódik ugyanis a forgalom nagy része – de a kisebb településeken és helyi vásárokon is felbukkanhatnak revizorok.  

www.apeh.hu

toplink
Saját t?ke - jegyzett t?ke aránya a Kft-ben

A 2009. évi beszámoló elfogadásához kapcsolódóan vizsgálni szükséges, hogy a saját t?ke/jegyzett t?ke aránya megfelel-e a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) követelményeinek, a tulajdonosnak kell-e ebben a tekintetben intézkedéseket hoznia.

A Gt. el?írása szerint, ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követ? két teljes üzleti évben – azaz a 2008. és 2009. évben - nem rendelkezik a társasági formájára kötelez?en el?írt jegyzett t?kének megfelel? összeg? saját t?kével és a társaság tagjai (részvényesei) a 2009. évi  beszámolónak az elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját t?ke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles e határid? lejártát követ? hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megsz?nésér?l. Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében a Gt. a jegyzett t?ke legkisebb összegét nem határozza meg (pl. betéti társaság), vagy az olyan mérték?, amelynek a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni.

A saját t?ke rendezésére a tulajdonosok  több lehet?ség közül választhatnak: jegyzett t?ke emelése ázsióval, vagy ha a társasági szerz?dés lehet?séget ad rá a veszteség rendezésére pótbefizetés elrendelése, vagy jegyzett t?ke leszállítása jegyzett t?kén felüli saját t?ke javára. Sok olyan vállalkozás van, ahol a veszteség finanszírozása tulajdonosi hitellel, kölcsönnel történik. Ezen vállalkozásoknál lehetséges veszteségrendezési lehet?ség, hogy a tulajdonos a vállalkozásával szembeni követelését elengedi, mely elengedett kötelezettséget rendkívüli bevételként elszámolva a saját t?kevesztést pótolhaja (indokolt magánszemély tulajdonosoknál az ügylet ajándékozási illeték vonzatát is mérlegelni).

Ezen túlmen?en a Gt. további saját t?kevédelmi szabályokat is rögzít. Ha a kft saját t?kéje veszteség folytán a törzst?ke felére csökken, illetve rt-nél ha az rt saját t?kéje veszteség folytán az alapt?ke kétharmadára csökkent, vagy saját t?kéje a Gt. által megkövetelt jegyzett t?ke minimum alá csökkent, akkor a tulajdonosoknak a saját t?ke helyzet rendezése tekintetében szükséges intézkedéseket hozni. Ezen saját t?ke rendezésekre is  az el?bb leírt lehet?ségek közül választhatnak a tulajdonosok.

toplink
Szerz?dések joga az új Ptk-ban

A JogiForum.hu 2010. április 9-i rendezvényén az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakért? el?adói részletesen ismertetik az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi szabályait, a szerz?désekre vonatkozó általános rendelkezéseket, valamint az egyes szerz?dések, a bizalmi vagyonkezelés és a kártérítési felel?sség szabályozásának változásait.


Részletek, regisztráció: http://konferencia.jogiforum.hu/ujptk_szerzodesek_joga

Sólyom László köztársasági elnök 2010. március 2-án aláírta a korábban az Országgy?lésnek megfontolásra visszaküldött és változatlan tartalommal elfogadott Ptké-t, ezzel megnyitva az utat az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése el?tt.

A Jogi Fórum 2010. április 9-én megrendezésre kerül? konferenciáján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs F?osztályának szakért? el?adói az új Polgári Törvénykönyv általános szerkezeti és tartalmi jellemz?inek, hatálybalépésének ismertetését követ?en részletesen bemutatják az Ötödik Könyv (Kötelmi Jog) felépítését, a kötelmek új, közös szabályai, a szerz?dések általános szabályait, majd sorra veszik az egyes szerz?désekre vonatkozó rendelkezéseket (tulajdonátruházó szerz?dések, a vállalkozási típusú szerz?dések, a megbízási típusú szerz?dések, használati szerz?dések, letéti szerz?dések, pénz- és hiteljogviszonyok, biztosítéki szerz?dések, tartási és az életjáradéki szerz?dés), a bizalmi vagyonkezelésre, valamint a szerz?désen kívül okozott károkért való felel?sségre vonatkozó szabályokat.

Az el?adók a hallgatóság részére széleskör? konzultációs lehet?séget biztosítanak!

El?adók, tematika:

Sáriné Dr. Simkó Ágnes f?osztályvezet?, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi F?osztály:
1. Az új Polgári Törvénykönyv bemutatása: Az új Ptk. szerkezeti és tartalmi jellemzése; Az új Ptk. hatályba lépése; Az Ötödik Könyv (Kötelmi Jog) felépítése
2. A kötelmek közös szabályai: Elévülés, jogvesztés; Tartozás elismerés, egyezség; Pénztartozás teljesítése
3. Fogyasztói szerz?dés
4. A szerz?dés megkötése, értelmezése
5. Érvénytelenség
6. A szerz?dés teljesítése
7. Szerz?désszegés, felel?sség, hibás teljesítés
8. A szerz?dés meger?sítése és módosítása
9. Engedményezés, tartozásátvállalás, szerz?désátruházás
10. Szerz?désmegsz?nés teljesítés nélkül

Dr. Kocsis Orsolya tanácsos, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi F?osztály:
1. Bevezetés - Az új Polgári Törvénykönyv kötelmi különös részének áttekintése
2. Egyes szerz?dések: a tulajdonátruházó szerz?dések; vállalkozási típusú szerz?dések; megbízási típusú szerz?dések; használati szerz?dések; letéti szerz?dések
3. Egyes szerz?dések (folyt.): Pénz- és hiteljogviszonyok; biztosítéki szerz?dések; a tartási és az életjáradéki szerz?dés
4. Bizalmi vagyonkezelés
5. Felel?sség a szerz?désen kívül okozott károkért


Részletek, regisztráció: http://konferencia.jogiforum.hu/ujptk_szerzodesek_joga

***

ÖNADÓZÓ el?fizetéssel - lépésel?nyben az adózásban!

Önadózó - az adózók lapja. Adó, tb. számvitel a gyakorlatban havonta 64 nyomtatott oldalon. Megjelenik minden hónap els? napján. Hétezer könyvel? irodának,  vállalkozásnak és intézménynek szolgáltatunk havonta, 10 ezren olvassák rendszeresen heti hírlevelünket.  El?fizetési  díj  2010. év 1-12. hónapra: 17.640,-Ft. (1.470,-Ft/hó)  El?fizet?knek 20% szakkönyv vásárlási kedvezmény, ingyenes e-könyvek, e-Önadózó. Ügyfélszolgálat 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 267 5010.  

El?fizetés: info@onadozo.hu

toplink
Heti Online hirdetésÖnadozó

A könyvel?i felel?sség kézikönyve

A könyvel?i felel?sség kézikönyve + CDContorg

egyszeres könyvvitel

Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban

Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban

AdóNet Online

AdóNet Online

AdóNet Online

A hírlevélr?l való leirtakozáshoz kattintson ide: Leiratkozom

Impresszum: Az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt. online hírlevele. Cégjegyzékszám: 01-10-0455755 Adószám: 14052512-2-43. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 2675010 e-mail: info@adonet.hu Szerkesztésért felel: Szabó Margit vezérigazgató


Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.