Logo
ADÓNET. HU Zrt.
1094 Budapest, Bokréta u. 3. | 267 5010 | info@adonet.hu | www.adonet.hu
Heti Online
Hírlevél
2010-04-20
Tartalom
Osztalékfizetés és eho
Lehet-e ügyvezet?, akinek korábbi cégét felszámolták?
Ipari, kereskedelmi, egyéb ingatlanok illetékmentes megszerzése
Egyszer?sített bevallás
APEH üzemanyagárak májusra


Osztalékfizetés és eho

Ismert a szabály, hogy az osztalékot a 25%-os szja-n túl még 14%-os mérték? egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is terheli.

Ezen eho miatt érdemes kisebb cégeknél (pl. 3 milliós osztaléknagyság esetén) inkább 3-4 évente nagyobb összeg? osztalékot felvenni, mert akkor nem kell minden évben kidobni 450.000 Ft-ot az ablakon.

toplink
Lehet-e ügyvezet?, akinek korábbi cégét felszámolták?

Az összeférhetetlenségi szabályokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény tartalmazza.
23. § (3) A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlést követ? három évig nem lehet más gazdasági társaság vezet? tisztségvisel?je az a személy, aki a törlést megel?z? naptári évben a gazdasági társaságnál vezet? tisztségvisel? volt.
(4) Nem lehet más gazdasági társaság vezet? tisztségvisel?je az a személy, akinek - mint a felszámolással megsz?nt gazdálkodó szervezet vezet? tisztségvisel?jének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkez? tulajdonosának - felel?sségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a cs?deljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban joger?sen megállapította, és a joger?s bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségét?l számított öt év.
  
Az el?bbi /3/ bekezdés szerinti tilalom nem felszámolási eljárásra vonatkozik, hanem megszüntetési eljárásra, tehát ez egy külön eljárás.

A /4/ bekezdés szerinti feltétel pedig a természetes személlyel szembeni, a személyes felel?sségét joger?sen megállapító bírósági ítélet meglétét írja el? - ha ilyen nincs, akkor a természetes személy akkor is lehet ügyvezet?, ha a korábbi cégét felszámolták.

toplink
Ipari, kereskedelmi, egyéb ingatlanok illetékmentes megszerzése

Ipari, kereskedelmi és egyéb ingatlanok, (ingatlanos kft-k üzletrésze) megszerezhet?k illetékmentesen is – az un. kedvezményezett eszközátruházás keretében. 

Ennek szabályait az Itv. 26.§/1/ q) pontja és a Tao. Tv. 4.§ 23/B.§-a tartalmazza.

Ez elég sokrét?, bonyolult szabályozás  – de most nem a részletes feltételek az érdekesek, hanem, hogy tudjuk, hogy van ilyen lehet?ség.

toplink
Egyszer?sített bevallás

A 2009. adóévre vonatkozóan az egyszer?sített bevallás adóhatóság által történ? elkészítéséhez szükséges 0953Ny nyilatkozatok feldolgozása megtörtént. A nyilatkozatok postára adásának határideje 2010. február 15-e volt, de a mai napig érkeznek nyilatkozatok az adóhatósághoz. A jogveszt? határid?t követ?en, késve benyújtott nyilatkozatok érvénytelenségér?l az adóhatóság már levélben értesítette a magánszemélyeket, valamint felhívta a figyelmüket arra, hogy a bevallás benyújtási kötelezettségüket a 0953-as bevalláson teljesíthetik.

Az adóhatósághoz összesen 244 ezer 319 darab 0953Ny nyilatkozat érkezett. Ebb?l a benyújtási határid?t követ?en beküldött, érvénytelen nyilatkozatok száma 5 ezer 668. Nem volt jogosult a nyilatkozattételre 422 magánszemély, aki egyéni vállalkozó, vagy áfa fizetésre kötelezett, ezért a törvény alapján az egyszer?sített bevallás választásának lehet?ségéb?l kizárt. 113 magánszemély a nyilatkozattételt követ?en elhunyt.

Érkeztek az adóhatósághoz hibásan benyújtott nyilatkozatok is, és ha azt a magánszemély az adóhatóság felszólítása ellenére, a megadott határid?ben nem javította, a nyilatkozata érvénytelen. Az említett esetekben az adózók levélben kaptak értesítést a nyilatkozatuk érvénytelenségér?l, valamint a 0953-as személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségükr?l.

A törvények változásának köszönhet?en a tavalyi évhez képest b?vült azon adózói körök száma, akik a 2009. adóévre vonatkozóan az egyszer?sített bevallást választhatják.

  • Ha a magánszemély az Ekho törvény rendelkezéseinek megfelel?en, jogszer?en választotta a bevételének adózására ezt a módot és a kifizet? a magánszemélyt terhel? adót levonta.
  • Ha a magánszemély olyan jövedelmet szerzett, amelyet 11%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terhel és azt a munkáltató/kifizet? teljes egészében megfizette, vagy ha csak a bevallásával egyidej?leg köteles a magánszemély az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére.

Az elmúlt évben az egyszer?sített bevallás ajánlat elkészítéséb?l, a törvényben meghatározott jövedelem adatok alapján közel 30 ezer magánszemély került elutasításra, míg a 2009. évi jövedelemre vonatkozóan a kedvez? változásoknak köszönhet?en a kizártak köre jelent?sen csökkent, 7 354 magánszemély nem felelt meg a jövedelem adatok alapján az egyszer?sített bevallás ajánlat készítésének. 945 magánszemély a nyilatkozat megtétele után benyújtotta a 0953-as személyi jövedelemadó bevallását, így eleget tett az el?írt bevallási kötelezettségének, ezért nem készíthet? el a nyilatkozata alapján az egyszer?sített bevallás.

A bevallási ajánlatok a hibátlan nyilatkozatok, a munkáltatók és kifizet?k adatai, valamint a kontroll adatok alapján készültek el.

A tavalyi évhez képest kisebb számban kapnak értesítést azon magánszemélyek, akik kérték az egyszer?sített bevallás elkészítését, azonban az adóhatóság nyilvántartásában nem szerepel a munkáltatók/kifizet?k által lejelentett jövedelem, ez 8 316 magánszemélyt érint. Ebben az esetben is segítséget ajánl fel az adóhatóság. Amennyiben a magánszemély a levelünkkel és a kapott igazolásaival felkeresi az adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodáját, úgy segítséget kap a 0953-as személyi jövedelemadó bevallása elkészítéséhez.

A beérkezett 0953Ny nyilatkozatok feldolgozását követ?en eddig 220 723 magánszemély részére készítette el a bevallási ajánlatot az adóhatóság, amelyeket a napokban postáz.

A 2008. évhez képest a duplájára emelkedett azoknak a magánszemélyeknek a száma, akik a bevallási ajánlatukat elektronikus formában kérték. A 2008. évben 22 322, míg 2009. évben 40 573 magánszemély élt az elektronikus küldés lehet?ségével.

Forrás: www.apeh.hu

toplink
APEH üzemanyagárak májusra

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

A 2010. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárak:

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin= 335 Ft/l
Gázolaj= 310 Ft/l
Keverék= 362 Ft/l
LPG autógáz= 179 Ft/l

toplink
Heti Online hirdetésÖnadozó

A könyvel?i felel?sség kézikönyve

A könyvel?i felel?sség kézikönyve + CDContorg

egyszeres könyvvitel

Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban

Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban

AdóNet Online

AdóNet Online

AdóNet Online

A hírlevélr?l való leirtakozáshoz kattintson ide: Leiratkozom

Impresszum: Az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt. online hírlevele. Cégjegyzékszám: 01-10-0455755 Adószám: 14052512-2-43. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 2675010 e-mail: info@adonet.hu Szerkesztésért felel: Szabó Margit vezérigazgató


Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.