Logo
ADÓNET. HU Zrt.
1094 Budapest, Bokréta u. 3. | 267 5010 | info@adonet.hu | www.adonet.hu
Heti Online
Hírlevél
2010-04-27
Tartalom
Áfa adótippek
Adószám felfüggesztés és áfa visszaigénylés
Az adókedvezményekr?l - a 2009. évi Szja bevallás elkészítéséhez
Az önkéntes pénztári befizetések adózása
Szellemi szabadfoglalkozás - egyéni vállalkozás


Áfa adótippek

Mindig kössünk írásban szerz?dést. A szerz?dés megszövegezésénél az érintett adójog-területnek megfelel? terminológiával éljünk, már a szerz?désben vegyük figyelembe az áfa ide vonatkozó el?írásait. Szerz?dés-tervezeteinket vizsgáltassuk át adózási szakemberrel is, mert nem csak a polgári jogi, hanem az adójogi következmények is súlyosak lehetnek.

Mindig ellen?rizzük üzleti partnereink (külföldit is!) adóalanyiságának érvényességét.

Mindig kérjünk a partnert?l  nyilatkozatot, ha fordított adózással érintett tevékenységre vállalkozunk, ha fuvarozunk, vagy ha bérmunkát végzünk.

Áfa visszatérítést csak pénzügyileg rendezett, szerz?déssel alátámasztott, ellen?rzött, nyilatkozatot adó beszállítók esetében kezdeményezzünk.

Magas anyaghányaddal dolgozó, épít?ipari, szerelési tevékenységet végz? cégek vizsgálják meg, hogy uniós beszerzési lehet?séggel hogyan kerülhetik el a finanszírozási nehézséget (45-90 nap) is jelent? el?zetes áfa-visszatérítési procedúrát.

toplink
Adószám felfüggesztés és áfa visszaigénylés

Az Art. 24/A.§-a tartalmazza az adószám-felfüggesztés szabályait. A /6/ bekezdés a következ?ket tartalmazza:

„(6) Az adószám (közösségi adószám) alkalmazásának felfüggesztését elrendel? határozat joger?re emelkedése és a felfüggesztés megszüntetésér?l szóló határozat joger?re emelkedése vagy az adószám (közösségi adószám) törlésér?l szóló határozat joger?re emelkedése közötti id?szakra - ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik - az adózó adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést a felfüggesztés megszüntetését követ?en sem érvényesíthet, illetve ezen id?szakban túlfizetés visszatérítését sem kérheti. Az adóhatóság az adózó felfüggesztést elrendel? határozat joger?re emelkedését megel?z? id?szakra vonatkozó adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, illetve költségvetési támogatás iránti kérelmét kizárólag a felfüggesztés megszüntetését elrendel? határozat joger?re emelkedését követ?en teljesítheti.”

Az Art. 37.§/4/ bekezdése szerint  a visszaigényelt általános forgalmi adót, ha a visszaigényelhet? adó összege az 500 ezer forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni. A (6) bekezdés szerint ha az adóhatóság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a késedelmi pótlékkal azonos mérték? kamatot fizet. Késedelmes kiutalás ellenére sem jár kamat, ha az igénylés (bevallás) az igényelt (bevallott) összeg 50%-át meghaladóan jogosulatlan, vagy a kiutalást az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztása akadályozza.

Ezen rendelkezések alapján az adószám felfüggesztés jelent?sen érinti az adózó áfa visszaigénylési lehet?ségeit. Három id?szakot kell vizsgálni a cég áfa elszámolása vonatkozásában:

1. Az adószám felfüggesztés el?tti id?szak.
2. A felfüggesztés elrendelése és megszüntetése közötti id?szak.
3. A felfüggesztés adóhatósági megszüntetése utáni id?szak (feltéve, hogy az adószám felfüggesztés a felfüggesztés megszüntetésével ér véget, most ezt az esetet vizsgáljuk).

Az 1. id?szaknak az a jellemz?je, hogy erre az id?szakra a cég jogosult az áfa visszatérítésre, amennyiben ennek egyéb törvényi feltételei fennállnak.

A 2. id?szakra az áfa levonási jog érvényesítését a törvény kizárja. Továbbá a felfüggesztés id?szakában az adóhatóság a törvény alapján nem teljesítheti a megel?z? id?szakra vonatkozó visszatérítési kérelmet sem. Ez a jog azonban nem vész el, a törvény e vonatkozásban csak annyi korlátozást tartalmaz, hogy az ilyen kérelem kizárólag a felfüggesztés megszüntetését elrendel? határozat joger?re emelkedését követ?en teljesítheti. Ez alapján véleményem szerint az adószám felfüggesztés a 45 napos kiutalási határid?t csak annyiban érinti, hogy a a kiutalás id?pontját kitolja legalább a felfüggesztés megszüntetésének id?pontjáig. Amennyiben a 45. nap a megszüntetés id?szakára esik, úgy a kiutalás a felfüggesztés megszüntetésével esedékessé válik. Amennyiben a 45. nap a felfüggesztés megszüntetése utáni id?szakra esik, ez irányadó a megel?z? id?szaki áfa kiutalásának teljesítésére, tehát a kiutalást az adóhatóságnak a lejárati határid?ben teljesítenie kell, függetlenül a korábbi adószám-felfüggesztést?l. 

A 3. id?szakra az adószám felfüggesztés miatt korlátozás nem érvényesül.

toplink
Az adókedvezményekr?l - a 2009. évi Szja bevallás elkészítéséhez
A személyi jövedelemadó bevallásának határidejéhez közeledve egyre több kérdés merül  fel  a bevallásban érvényesíthet? adókedvezményekkel kapcsolatban. Az alábbiakban a leggyakoribb kedvezményeket és a legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze.

Adókedvezményt kizárólag az összevont adóalap adójáig lehet érvényesíteni.

A leggyakrabban el?forduló kedvezmények, amelyeket a bevallás kitöltésekor figyelembe lehet venni, következ?k:

-        Gyermekenként havi négyezer forint családi kedvezmény illeti meg a magánszemélyt, ha az adott hónapban az eltartottak száma legalább három f?t elérte.
Az eltartottak létszámába azokat a gyermeket kell figyelembe venni, akikre tekintettel családi pótlékot folyósítanak, illetve azokat, akik után ugyan családi pótlékot nem folyósítanak, de az összegének meghatározása során figyelembe vesznek.

A kedvezményt azonban ténylegesen csak azon gyermekek után lehet figyelembe venni, akikre tekintettel a családi pótlékot folyósítják.

A kedvezményt a házastársak (élettársak) egymás között megoszthatják.

A fentieken túlmen?en a kedvezmény magzat után is érvényesíthet? a fogantatást követ? 91. naptól, szakorvos igazolása alapján. Természetesen ebben az esetben is feltétel, hogy a családban már két eltartott gyermek legyen.

A kedvezményt jövedelemkorláthoz kötött. Három gyermek esetében 6.000.000,- Ft, négy gyermek után 6.500.000,- Ft, öt gyermek után 7.000.000,- Ft, hat gyermek után 7.500.000,- Ft, hét gyermek után 8.000.000,- Ft-jövedelem határig érvényesíthet?.

-        Lakáscélú hiteltörlesztés kedvezményeként – pénzintézeti igazolás alapján – a törlesztés 30, illetve 40%-a, de összesen legfeljebb évi 120.000,- Ft vehet? figyelembe. A 40%-os kedvezményt új lakásra felvett hitel esetén lehet érvényesíteni.
Az adókedvezmény a törlesztés megkezdésének évében és az azt követ? négy adóévben érvényesíthet?, ha a törlesztés 2007. január 1. el?tt már megkezd?dött. Azaz, ha valaki 2006. évben vett fel lakáshitelt és a törlesztést ugyanebben az évben meg is kezdte, legutoljára 2010. évben érvényesítheti a kedvezményt.

Nem kell figyelemmel lenni az id?beli korlátra, ha az adókedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú hitel részben vagy egészben a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott megel?legez? kölcsön volt. Ugyancsak nem kell figyelembe venni az id?korlátot, ha a hitel igényl?je gyermekek és más eltartottak után lakásépítési kedvezményre (szoc.pol) és/vagy megel?legez? kölcsönre nem jogosult. Ilyen esetben az adókedvezmény minden olyan évben érvényesíthet?, amikor a hitel igényl?jének a törlesztési id?szakban családi pótlékra jogosult vagy jogosulttá váló gyermeke van.

A törlesztéshez f?z?d? kedvezmény nem osztható meg az adóstársak között, csak egyikük veheti figyelembe. A kedvezményt teljes egészében 3.400.000,- Ft jövedelemig, illetve, ha a házastárs (élettárs) 6 hónapot meghaladóan GYES-re volt jogosult 4.400.000 Ft-ig vehet? figyelembe. A jövedelemkorlátot túllépése esetén a határt meghaladó jövedelem 20 %-ával csökkenteni kell a kedvezményt.

-        Súlyos fogyatékosság esetén a jövedelem nagyságától függetlenül havi 3.575 Ft- mennyiben az állapot egész évben fennáll, éves szinten összesen 42.900 Ft - kedvezmény illeti meg a magánszemélyt. Súlyos fogyatékosságról a személyi jövedelemadó szempontjából akkor beszélhetünk, ha a magánszemély külön jogszabályban felsorolt betegségben szenved és err?l orvosi igazolással rendelkezik. Az igazolást a bevalláshoz nem kell csatolni, de 5 évig meg kell ?rizni. Az orvosi igazolásnak egyértelm?en tartalmazni kell, hogy a kedvezményre jogosító egészségi állapot mikortól áll fenn.

A kedvezmény megilleti azt is, aki rokkantsági járadékban részesül.

-        A belföldi székhely? biztosítóval kötött 10 éves vagy annál hosszabb id?tartamú életbiztosítás vagy nyugdíjbiztosítás esetén a befizetett díj után szintén vehet? igénybe adókedvezmény. A kedvezmény alapja a befizetett biztosítási díj, amely a biztosítótól kapott igazolás alapján állapítható meg.

-        A fels?oktatásról szóló törvény szerinti hallgatói jogviszony alapján az adóévben befizetett, igazolt képzési költséget (tandíj, költségtérítés, egyéb térítés) szintén figyelembe lehet venni adókedvezmény alapjaként. A kedvezményt a fels?oktatási intézmény által kiadott igazolás alapjána hallgató vagy a hallgató kérésének megfelel?en befizet?ként megjelölt személy érvényesítheti. A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehet?séget biztosít arra, hogy a hallgató a képzési költsége utáni adókedvezmény igénybevételét elhalassza. A halasztás lehet?ségével csak a hallgató élhet akkor, ha az adóévben megfizetett képzési költsége után kedvezményt senki nem vett igénybe. A kedvezmény igénybevételéhez szintén szükséges a fels?oktatási intézmény igazolása, melyen a kedvezmény igénybevételének elhalasztását az intézmény feltüntette.

-        A háztartással kapcsolatos szolgáltatások kedvezménye 2009. évben új kedvezményként jelent meg a személyi jövedelemadóban. Háztartási szolgáltatásnaka lakásfelújítással, korszer?sítéssel kapcsolatos szolgáltatás, a gyermekfelügyelet, házi ápolás, háztartási nagygépek javítása, lakás tüzel?rendszerének, f?tésrendszerének, vízrendszerének karbantartása, javítása min?sül.

A kedvezmény csak szolgáltatás után érvényesíthet?, anyagvásárlás után nem. Abban az esetben viszont, ha a számla ellenértéke a karbantartást végz? által felhasznált anyag értékét is tartalmazza és a f?szolgáltatás a szolgáltatásnyújtás és nem a termékértékesítés, akkor ezen számla alapján a kedvezmény igénybe vehet?.

Az igénybevétel feltétele, hogy a kedvezményalapot igazoló, áfát tartalmazó számla a kedvezményt érvényesít? magánszemély nevére legyen kiállítva

A háztartási kedvezmény, a tandíj kedvezmény és a biztosítások utáni kedvezmények mértéke egyaránt a kedvezményalap (számla, igazolás) 30 %-a, de együttesen legfeljebb 100.000,- Ft lehet. A kedvezményeket csak 3.400.000,- Ft jövedelemig lehet teljes egészében érvényesíteni. Amennyiben a jövedelem ennél több, akkor a korlátot meghaladó rész 20 %-ával csökkenteni kell a kedvezmény összegét.

A kedvezmény érvényesítés alapjául szolgáló igazolás(oka)t ezekben az esetekben sem kell a bevalláshoz csatolni, de 5 évig kell meg?rizni azokat.


Forrás:  www.apeh.hu
APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

toplink
Az önkéntes pénztári befizetések adózása

Az szja törvény szerint az önkéntes nyugdíjpénztárakba, egészségpénztárakba, önsegélyez? pénztárakba a magánszemély javára átutalt munkáltatói hozzájárulás meghatározott havi összege min?sül kedvezményes adózású természetbeni juttatásnak, amennyiben a magánszemély nyilatkozik, hogy e jogcímen – tehát az adott hónapra vonatkozó hozzájárulásként – nem volt bevétele az adóévben más juttatótól - hívja fel a figyelmet az APEH a honlapján közzétett tájékoztatóban.

Ha a magánszemélynek egyidej?leg több munkáltatója is van, nem teheti meg a nyilatkozatot, amennyiben valamely munkáltatója a nyilatkozattétel id?pontjától számított hónapokra továbbra is részesíti e juttatásban, ideértve azt is, ha erre el?re utalással került sor.

Egymást követ? munkaviszonyok esetén a magánszemély ugyancsak nem tehet nyilatkozatot, ha valamely korábbi munkáltatója a nyilatkozattétel id?pontjától számított hónapokra el?re utalással már részesítette az adóévben e juttatásban, és azt nem fizettette vissza, illetve, ha a nyilatkozatot kér? munkáltató élni kívánna a nyilatkozattétel id?pontjától visszafelé számított három hónapra történ? visszamen?leges utalás lehet?ségével, de a korábbi munkáltató ezekre a hónapokra már részesítette e juttatásban.

A nyilatkozat hiánya a juttatás lehet?ségét nem zárja ki, azonban ilyen esetben a hozzájárulás munkaviszonyból származó jövedelemnek min?sül - derül ki a tájékoztatóból.

 

toplink
Szellemi szabadfoglalkozás - egyéni vállalkozás

Amikor szellemi szabadfoglalkozásúakról beszélünk, ez alatt csak azon magánszemélyeket értjük, akik nem egyéni vállalkozói státuszban végzik a tevékenységet. Ezek alapján a szellemi szabadfoglalkozás egyik széls? határa a munkaviszony, amelyt?l jogilag abban különbözik, hogy nem alárendelt viszonyban van a foglalkoztatóval, hanem szabad és független, tehát önálló. Adózásban az a különbségük,  hogy a szellemi szabadfoglalkozás jövedelmével szemben van helye költségelszámolásnak, a munkaviszonyban a munkabérrel szemben nincs. A szellemi szabadfoglalkozás másik széls? határa az egyéni vállalkozás – amelyt?l az adózást tekintve abban különbözik, hogy az egyéni vállalkozásból származó jövedelem külön adózik, az osztalékrész forrásadóval, a szellemi szabadfoglalkozás jövedelme pedig összevontan a hatályos adótábla szerint. Azonosságuk pedig az, hogy a bevétellel szemben költségek elszámolásának van helye. Egyébként amely tevékenység végezhet? szellemi szabad foglalkozásban – az választás szerint végezhet? egyéni vállalkozásban is. (csak fordítva nem igaz a képlet, hiszen például termel? tevékenység egyértelm?en nem végezhet? szellemi szabadfoglalkozásban.)

A szellemi szabadfoglalkozás el?nye az egyéni vállalkozással szemben, hogy nem igényel külön alapítási eljárást, és költséget, gyorsabban megszüntethet?, a m?ködés során kevesebb adminisztrációt igényel, helyi adófizetési kötelezettsége nincs. Lényeges még, hogy szemben az egyéni vállalkozóval,  minimálbér utáni – jövedelemt?l független - havi járulékfizetési kötelezettsége sincs. Azok az elszámolások – adóel?leg, járulékok - amelyek az egyéni vállalkozót terhelik – a szabadfoglalkozásban jellemz?en a foglalkoztatóra hárulnak – így kevesebb adminisztrációval jár, arról nem is beszélve, hogy választható olyan adózási formája is, amelyben nem is kell könyvelni. A személyhez köt?d?, nem rendszeresen jelentkez? kisebb megbízások teljesítésére ilyen jellemz?inél fogva alkalmasabb, mint az egyéni vállalkozás.

***

SZELLEMI SZABADFOGLALKOZÁSÚAK KÉZIKÖNYVE 2010

Kiadványunk értékes része az a számítógépes – letölthet? - program, amellyel mind a szellemi szabadfoglalkozású magánszemélyek, mind pedig a kifizet?k írásba foglalhatják a megbízási szerz?dést, annak lényeges feltételeit, kiszámíthatják a megbízáshoz kapcsolódó adók és járulékok pontos összegét a 2010 évben hatályos adó- és járulékszabályok szerint, és mindezt kinyomtatva könyvelési bizonylatként használhatják saját nyilvántartásukban. A gépkocsi-használati költségek elszámolását egy kiküldetési nyomtatvány mintával segítjük.
Szerz?: Dr.Szabó Tibor
Kiadó: Adónet.hu Zrt.
Formátum: CD
Ára: 5.000,-Ft.

Megrendelés: info@onadozo.hu
Megvásárolható: Önadózó Ügyfélszolgálat
1085 Budapest, József krt. 54. Tel: 267 5010

toplink
Heti Online hirdetésÖnadozó

A könyvel?i felel?sség kézikönyve

A könyvel?i felel?sség kézikönyve + CDContorg

egyszeres könyvvitel

Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban

Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban

AdóNet Online

AdóNet Online

AdóNet Online

A hírlevélr?l való leirtakozáshoz kattintson ide: Leiratkozom

Impresszum: Az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt. online hírlevele. Cégjegyzékszám: 01-10-0455755 Adószám: 14052512-2-43. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 2675010 e-mail: info@adonet.hu Szerkesztésért felel: Szabó Margit vezérigazgató


Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.