Logo
ADÓNET. HU Zrt.
1094 Budapest, Bokréta u. 3. | 267 5010 | info@adonet.hu | www.adonet.hu
Heti Online
Hírlevél
2010-07-13
Tartalom
Megjelent az egyszer?sített foglalkoztatásról szóló új törvény
jognet.hu - ami kiváltja a nyomtatott jogszabálygy?jtemények megvásárlását is
Pályakezd?k el?nye: Start-kártya
Sportegyesületek társadalombiztosítási kötelezettségei
APEH üzemanyagárak augusztusra


Megjelent az egyszer?sített foglalkoztatásról szóló új törvény
A Magyar Közlöny 2010 július 12-i 118. számában megjelent az egyszer?sített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény. F?bb rendelkezései 2010 augusztus 1-t?l lépnek hatályba.
Egyszer?sített módon létesíthet? munkaviszony
a) mez?gazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
b) alkalmi munkára.

Az alkalmi munkára irányuló egyszer?sített foglalkoztatás esetén az egyszer?sített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak az adott hónapot megel?z? hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg
a) a Munka Törvénykönyvér?l szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó f?állású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy f?t,
b) egy f?t?l öt f?ig terjed? munkavállaló foglalkoztatása esetén a két f?t,
c) hattól húsz f?ig terjed? munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy f?t,
d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenl?tlenül beosztva is felhasználhatja, a 2. § 3. pontjára is figyelemmel. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következ? naptári évre nem vihet? át.

Ha a munkáltató és a munkavállaló
a) idénymunkára, vagy
b) idénymunkára és alkalmi munkára
létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes id?tartama a naptári évben
a százhúsz napot nem haladhatja meg.

Fogalmak:

1. mez?gazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erd?gazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az el?állított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeit?l függetlenül – évszakhoz, az év adott valamely id?szakához vagy id?pontjához köt?dik, illetve a megtermelt mez?gazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történ? anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott id?re szóló munkaviszony id?tartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot,

2. turisztikai idénymunka: a kereskedelemr?l szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jelleg? turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott id?re szóló munkaviszony id?tartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot,

3. alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között
a) összesen legfeljebb öt egymást követ? naptári napig, és
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig
létesített, határozott id?re szóló munkaviszony,

Az egyszer?sített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony

Egyszer?sített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltatónak a tv.  11. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben azt a munkavállaló kéri, illetve a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az egyszer?sített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerz?dés megkötésével kell létesíteni, és azt legkés?bb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni.

Nem létesíthet? egyszer?sített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek között, akik között a szerz?dés megkötésekor már az Mt. szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn.

Ha a munkaviszony nem egyszer?sített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerz?dés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszer?sített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa.

Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével – kizárólag mez?gazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható e törvény szerint létesített munkaviszony alapján.

Egyszer?sített foglalkoztatás esetén a munkavégzés megkezdése el?tt a munkáltatónak meg kell gy?z?dnie arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van.

Az egyszer?sített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

Egyszer?sített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetend? közteher mértéke mez?gazdasági és turisztikai idénymunka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként 500 forint, alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként 1000 forint.

E közteher megfizetésével nem terheli
a) a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja.tv.-ben a munkáltatóra el?írt adóel?leg-levonási kötelezettség,
b) a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaer?-piaci járulékfizetési, egészségügyi
hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóel?leg-fizetési kötelezettség.

Ellátásra való jogosultság
Az egyszer?sített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló e törvény szerinti foglalkoztatása alapján
a) nem min?sül a Tbj. szerinti biztosítottnak,
b) nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.

A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint közteher esetén 2740 forint/nap.

Bejelentési és bevallási szabályok

Egyszer?sített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes els?fokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése el?tt bejelenteni a törvény szerinti adatokat. A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint –
a) elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (a továbbiakban: ügyfélkapu),
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, vagy
c) rövid szöveges üzenet (SMS) útján
teljesítheti. Az SMS-es bejelentés szabálya csak 2010 december 1-t?l hatályos.

A munkáltató akkor élhet az a)–c) pontjában felsorolt bejelentési lehet?ségek valamelyikével, ha el?zetesen regisztrálta magát az ügyfélkapun.

Az alábbi adatokat kell bejelenteni:
a) a munkáltató adószáma,
b) a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma,
c) az egyszer?sített foglalkoztatás jellege,
d) az el?bbi c) pontjában meghatározott bejelentés kivételével a munkaviszony napjainak száma.

A munkáltató az el?bbi a)–c) pontjaiban meghatározott esetekben a tárgyhót követ? hó 12-éig az egyszer?sítetten foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával járó közteher-fizetési kötelezettségének tesz eleget. Bevallási kötelezettségét ezen id?pontig az ügyfélkapun történ? bevallás benyújtásával teljesíti.

Hatálybalépés

A törvény – az alábbi kivétellel – 2010. augusztus 1-jén lép hatályba. A törvény 24. §-a a kihirdetéssel egyidej?leg, a 11. § (1) bekezdés c) pontja, a 11. § (5) bekezdés a) pontja – amelyek az SMS-ben történ? bejelentést szabályozzák -  2010. december 1-jén lép hatályba.

A törvény hatálybalépését követ?en az alkalmi munkavállalói és egyszer?sített foglalkoztatási jogviszonyból származó adóbevallási és -befizetési kötelezettségre egységesen e törvény, a hatálybalépését megel?z? id?szakra vonatkozó bejelentési, bevallási és fizetési kötelezettségre a 2010. március 31-éig tartó adómegállapítási id?szakra vonatkozóan az alkalmi munkavállalói könyvvel történ? foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszer?sített befizetésér?l szóló 1997. évi LXXIV. törvény, a 2010. április 1.–július 31. közötti adómegállapítási id?szakra vonatkozóan az egyszer?sített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2010-ben az új  törvény hatálybalépéséig az alkalmi munkavállalói könyvvel történ? foglalkoztatásban és egyszer?sített foglalkoztatásban eltöltött napok számát az új törvény szerinti id?tartamok számításánál nem kell figyelembe venni.
toplink
jognet.hu - ami kiváltja a nyomtatott jogszabálygy?jtemények megvásárlását is
Próbálja ki a jognet.hu oldalt, használata ingyenes, semmilyen regisztrációt nem igényel. A papírra nyomtatott hagyományos jogszabálygy?jtemények megvásárlását is kiváltja. A jognet.hu-n a jogszabályok lapozható formában és teljes képerny?méretben – tehát a legjobban olvashatóan jelennek meg.

www.jognet.hu - Jogszabálygy?jtemények mobilra és internetre

A jognet.hu-t azoknak ajánljuk, akik egy gyakran használt jogszabály hatályos szövegébe kívánnak gyors betekintést. A mobiltelefonra is optimalizált jogszabály-struktúra révén ez a betekintés számítógépt?l függetlenül is – bárhol, bármikor biztosított. A mobil mellett természetesen a hagyományos internetes felület is teljes érték?.

Az interneten számos helyen elérhet?k ingyenesen a jogszabályok, a legfontosabb forrás a Hatályos jogszabályok elektronikus gy?jteménye, amelyet a magyarorszag.hu Jogszabálykeres?jén keresztül használhatunk. Itt minden hatályos jogszabály megtalálható – ellenben a keresés funkció eléggé korlátozott. Egy jogszabály el?hívásához szükséges megadnunk az évszámát, sorszámát – ha ezeket tudjuk, rendben is van, a jogszabály az éppen hatályos szöveggel el?jön és olvasható. Csak hát nem mindig tudjuk fejb?l a sorszámot – a nagyobb törvénykönyvekét még valahogy, de kisebb jogszabályok évszám és sorszám szerinti ismerete már jogászokra sem jellemz?.

A magyarorszag.hu oldalon el?hívott jogszabály igazából csak számítógépen olvasható – és a szövegen belüli keresés és navigáció ugyancsak nehézkes, mobiltelefonról pedig kezelhetetlen, használhatatlan az egybefügg?, tagolatlan, akár száz oldalakat is elér? jogszabály-tartalom – tehát a mennyiség miatt.  Az persze még kérdés lehet, hogy van-e igény a jogszabályokat éppen mobiltelefonról elérni és olvasgatni,  – mindenesetre ezt az élet majd megoldja, korábban a technikai korlátok miatt az egész mobil-internet egy csökevényes felületnek t?nt. A technikai fejl?dést szemlélve tehát ugyanolyan jogos az a kérdés, hogy ha a mobil-internet megállíthatatlanul terjed, akkor miért éppen a jogszabályokat ne lehetne így elérni. Mindenesetre egy okostelefonról - az egyébként is fizetend? havi átalánydíjért, ha így nézzük, többletköltség nélkül – a számítógép képerny?jével azonos min?ségben is olvasható és kezelhet? bármilyen tartalom – így a jogszabály-szövegek is.

A www.jognet.hu a jogszabályok jó kereshet?ségének és egyúttal mobilos elérhet?ségének megoldására  született. A jognet.hu  a jogszabályok online elérését biztosítja interneten és Magyarországon els?ként mobiltelefonról is. Újdonsága még a felhasználóbarát  kialakítás, a jogszabályszöveg jó olvashatóságának biztosítása. A jogszabály-szöveg olvasását semmilyen más eszköz – banner, kép stb. nem zavarja.  A jognet.hu a jogszabályokat tárgykörüknek  megfelel? gy?jteményekbe foglalja és így teszi ?ket könnyebben kereshet?vé és elérhet?vé. Nem kell ismerni a jogszabály számát ahhoz, hogy gyorsan el?kereshet? legyen – a tárgykörök egyértelm?en elvezetnek a keresett jogszabályhoz.

Azon felhasználóknak ajánljuk, akik egy gyakran használt jogszabály hatályos szövegébe gyors eléréssel kívánnak betekinteni. A mobil-telefonra is optimalizált jogszabály-struktúra révén a betekintés számítógépt?l függetlenül is – bárhol, bármikor biztosított. A mobil mellett természetesen a hagyományos internetes felület is teljes érték?.

Mindezen el?nyök mellett a jognet.hu korlátja, hogy nem tartalmaz teljes kör?en minden hatályos jogszabályt - csak a legfontosabbakat, a leggyakrabban használtakat, és nem tartalmazza az egyes jogszabályok régebbi id?állapotait sem, csak az aktuálisan, illetve a megjelölt id?pont szerint hatályos jogszabályszöveget. Az adott jogszabály  szövegének esetleges változása ellen?rízhet? a www.magyarorszag.hu oldalon.

Próbálja ki a jognet.hu-oldalt: www.jognet.hu
Az oldal használata ingyenes, semmilyen regisztrációt nem igényel.

Navigáció az oldalon:

-jognet.hu logóra és a fels? címsorra kattintva mindig a nyítóoldalra, a Jogszabálygy?jtemények felsorolásához térhet vissza.
-A gy?jtemény (Pl. Adójogszabályok) nevére kattintva mindig a gy?jteménybe tartozó jogszabályok címét felsoroló oldalra térhet vissza.
-Jogszabályon belül a Fejezetek tartalomjegyzékbe vannak foglalva, a Fejezetekhez a jogszabály tagolásának megfelel?en alcímek tartoznak – és az alcímek tartalomjegyzékéb?l ugorhat a jogszabály szövegéhez.
-A szöveg a képerny?n a navigáló gombokkal lapozható.

A keresés funkció m?ködése

A gy?jteményekbe csoportosított f?bb jogszabályok a tárgykör szerint gyorsan kereshet?k. Ez mellett az egész gy?jteményben, egyes kategóriákban, és a jogszabályon bel?li keresésre a szabadszavas keresés m?ködik.
Általános keresés: a keresés menübe beírt szót tartalmazó jogszabályokat §-ok szerinti bontásban listázza.
Kifejezésre keresés: a keresend? kifejezést idéz?jelek között kell megadni. ("...")
Feltételes keresés: a szavak közötti ÉS kapcsolattal (+), vagy a szavak közötti VAGY kapcsolattal (|).
Példa:
„ingatlan+bérbadás” szöveg beírása esetén listázza azon jogszabályhelyeket, amelyekben az „ingatlan” és „bérbeadás” szavak együtt fordulnak el?.

„ingatlan|bérbeadás” szöveg beírása esetén listázza azon jogszabályhelyeket, amelyekben vagy az „ingatlan” vagy a „bérbeadás” szó szerepel. A | jel az AltGr+w billenytkombinációval adható meg.

info@adonet.hu
www.jognet.hu

toplink
Pályakezd?k el?nye: Start-kártya

Lezajlottak az érettségik, a diplomaosztók, - sokaknak aktuális kérdés lett az álláskeresés. A pályakezd?k jó, ha tudják, hogy elhelyezkedési esélyeiket nagyban növelhetik ha id?ben jelzik a leend? munkáltató felé, hogy START- kártyára jogosultak.

Pályakezd?k el?nye: Start-kártya

A pályakezd?k munkába állásának, valamint a munkaer?piacon egyéb okok miatt hátrányban lev?k foglalkoztatásának el?segítése érdekében jött létre ugyanis a már több éves múltra visszatekint? START–program. A program vonzereje a munkáltatóknak biztosított járulékkedvezmény, mely abban az esetben vehet? igénybe, ha a START kártyák valamelyikével rendelkez? munkavállalót foglalkoztatnak.

A pályakezd? fiatalok foglalkoztatását a START- kártya segíti, amelyet az a pályakezd? igényelhet, aki a 25. – ha fels?fokú végezettséggel rendelkezik a 30. - életévét még nem töltötte be, és tanulmányait befejezte vagy megszakította. A kártya igénylésének további feltétele, hogy a pályakezd? a tanulmányainak befejezését követ?en els? ízben létesítsen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Nem igényelhet ugyanakkor START- kártyát az, aki korábban megbízási-, vállalkozási szerz?dés alapján végzett munkát. Nem jogosult továbbá a kártyára az sem, aki korábban egyéni vállalkozó volt. Nem kizáró ok azonban a tanulói, hallgatói jogviszony mellett illetve az iskolai szünet id?tartama alatt fenn állt foglalkoztatásra irányuló jogviszony.

A START-kártya érvényessége 2 év, fels?fokú végzettséggel rendelkez? igényl? esetén 1 év, de legfeljebb a kiállítás keltét?l az igényl? 25. életévének, fels?fokú végzettséggel rendelkez? igényl? esetén a 30. életév betöltéséig terjedhet. Fontos, hogy a 2010. január 1-je el?tt fels?fokú végzettség?ként kiváltott START-kártya érvényességi id?tartama 2 év, de legfeljebb a kiállítás keltét?l az igényl? 30. életévének betöltéséig tart.

A járulékkedvezményt a munkáltató veheti igénybe. Alap- és középfokú végzettséggel rendelkez? vagy végzettséggel nem rendelkez? pályakezd? foglalkoztatásakor a 27% társadalombiztosítási járulék helyett a foglalkoztatás els? évében a havi bruttó kereset 10%-ának, második évében 20%-ának megfelel? fizetési kötelezettség terheli. Fels?fokú végzettség? START-kártyás foglalkoztatásakor a tb-járulék összege helyett a foglalkoztatás els? 9 hónapjában a bruttó munkabér 10%-ának, azt követ? 3 hónapjában 20%-ának megfelel? közterhet köteles a munkáltató megfizetni.

A munkaadó a kedvezményt az alap- és középfokú végzettséggel rendelkez? vagy végzettséggel nem rendelkez? pályakezd? esetében legfeljebb a kötelez? legkisebb munkabér másfélszeres, fels?fokú végzettség? pályakezd? esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelel? járulékalap után érvényesítheti. Az ezen felüli kereset után a munkáltató az általános szabályok szerint köteles a járulékot megfizetni. A foglalkoztatottak az egyéni járulékot az általános szabályok szerint fizetik meg.

Nagyon fontos a START- kártya esetében, hogy az igénylés id?pontjában, az igényl? még nem állhat foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, azaz a kártyát közvetlenül a munkába állás id?pontja el?tt kell és célszer? igényelni. A munkáltató a kártyával igénybe vehet? kedvezményt abban az esetben érvényesítheti, ha a kártyaigényl? a munkába lépést megel?z? napon már rendelkezik a START- kártyák valamelyikével.

A START- kártya a 10T34START nyomtatványon igényelhet?, amely az adóhatóság honlapjáról letölthet? (www.apeh.hu) illetve az ügyfélszolgálatokon beszerezhet?.

A Start-programról, START-kártyáról, az igénylés részletes szabályairól további információk találhatók a www.apeh.hu oldalon, valamint általános tájékoztatás kérhet? az adóhatóság telefonos tájékoztatási vonalán (40/42-42-42).

Forrás: www.apeh.hu
Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

toplink
Sportegyesületek társadalombiztosítási kötelezettségei

Ha a sportegyesület tisztségvisel?i részére javadalmazást fizet, alkalmazottai részére munkabért, tiszteletdíjat vagy más személy részére megbízás alapján jövedelmet fizet ki, kifizet?i min?ségében bejelentési kötelezettsége keletkezik, melyet a ’T1041 számú „Bejelent? és változásbejelent? lap a munkáltató vagy kifizet? által foglalkoztatott biztosítottak adatairól” elnevezés? nyomtatványon kell megtennie [Art. 16.§ (4)-(5)].
Az állami adóhatóság a sportegyesület által elektronikusan bejelentett adatokat azok beérkezését követ?en elektronikus úton haladéktalanul megküldi az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartásának.

Nem terheli ez a bejelentési kötelezettség a sportegyesületet, ha alkalomszer?en teljesít megbízási jogviszony keretében magánszemélynek adó- vagy társadalombiztosítási jogviszonyt eredményez? kifizetést, feltéve, hogy a magánszemély a kifizetéskor igazolja, hogy e megbízási jogviszonyával egyidej?leg más biztosítási jogviszonya, jogállása alapján rá a társadalombiztosítási jogviszony kiterjed [Art. 16.§ (8)].

A sportegyesület által a tárgyhónapban teljesített kifizetésekre vonatkozóan a ’08-as bevallást kell a tárgyhónapot követ? hónap 12-éig elektronikus formában elküldeni az adóhatósághoz.

(Forrás: www.apeh.hu)

toplink
APEH üzemanyagárak augusztusra
Az Adó- és Pénzügyi Ellen?rzési Hivatal (APEH) közzétette honlapján a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolásban augusztusban alkalmazható üzemanyagárakat.

Eszerint a 95-ös ólmozatlan motorbenzin literenként 348 forinttal, a gázolaj 334 forinttal, a keverék 375 forinttal, az autógáz pedig 189 forinttal számolható el a jöv? hónapban.

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szerepl? árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.
toplink
Heti Online hirdetésÖnadozó

A könyvel?i felel?sség kézikönyve

A könyvel?i felel?sség kézikönyve + CDContorgPénz és üzlet az ügyvédi praxisban

A hírlevélr?l való leirtakozáshoz kattintson ide: Leiratkozom

Impresszum: Az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt. online hírlevele. Cégjegyzékszám: 01-10-0455755 Adószám: 14052512-2-43. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 2675010 e-mail: info@adonet.hu Szerkesztésért felel: Szabó Margit vezérigazgató


Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.