Logo
ADÓNET. HU Zrt.
1094 Budapest, Bokréta u. 3. | 267 5010 | info@adonet.hu | www.adonet.hu
Heti Online
Hírlevél
2010-08-17
Tartalom
Illetékmentessé válik a gazdaságátadás
A háztartási munkavégzés új szabályai
Ügyelet és készenlét
Magyar mikro-, kis- és középvállalkozások korszer? internetes megjelenésének támogatása
APEH üzemanyagárak szeptemberre


Illetékmentessé válik a gazdaságátadás
Hétf?t?l adó és illetékmentesen, apáról fiúra szállhat a családon belüli gazdaság, ekkor lép hatályba az err?l szóló új rendelkezés, amely pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben.

A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye szerint a tárca a nyár elején kezdeményezte az illetéktörvény módosítását. Mint írták, az új jogszabály segíti az egymást követ? nemzedékek kapcsolatának er?södését, a családon belüli gazdálkodás folytonosságát, stabilitását.

Mentes a vagyonátruházási illeték alól a term?föld, a tanya, és a mez?gazdasági termel?tevékenységhez szükséges m?velés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló) valamint ingó - ide értve a gépjárm?vet és a pótkocsit is - tulajdonának, illetve vagyoni érték? jognak a megszerzése közeli hozzátartozóknál.

Az illetékszabályok módosítása el?segíti, hogy a tradicionálisan mez?gazdasági tevékenységb?l él? családokban többletteher viselése nélkül, - ne csak öröklés jogcímén, - átörökíthet? legyen minden, ami a mez?gazdasági tevékenység folytatásához szükséges. A törvény összhangban áll az európai vidék- és agrárpolitikával, amelynek alapjait az egyéni és családi gazdaságok adják.
toplink
A háztartási munkavégzés új szabályai
A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi XC. törvény rendelkezik.  

Háztartási munka: a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt él? személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következ? tevékenységek: lakás takarítása, f?zés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

Nem tekinthet? háztartási munkának
- a fenti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégz? személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve,hogy a tevékenységet e min?ségével összefüggésben végzi,
- ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül,
- ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt él? személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszer? tevékenységével összefügg? célt szolgál.

Háztartási alkalmazott: a háztartási munkát végz? természetes személy, aki ezta tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi.

Foglalkoztató: az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott munkáltatója, illetve megbízója, megrendel?je.

Adórendszeren kívüli kereset: az olyan járandóság, amelyet a fent meghatározott foglalkoztató háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére juttat.

2. Bejelentési kötelezettség

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató az állami adóhatóságnak havonta a munkavégzés megkezdése el?tt köteles bejelenteni a következ? adatokat:
- a foglalkoztató adóazonosító jelét,
- a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét,
- a tényleges foglalkoztatás kezd? napját.

3. Regisztrációs díjfizetési kötelezettség

A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összeg? regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. Amennyiben például az egyik foglalkoztató a háztartási alkalmazottat havonta 1-1 nappal foglalkoztatja, a másik pedig egész hónapon keresztül, mind a két foglalkoztatónak meg kell fizetni a havi 1000 forint regisztrációs díjat. A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet, és a háztartási munkára alkalmazott személy a Tbj. vonatkozásában nem min?sül biztosítottnak. E jogcímen tehát egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak sem min?sül a háztartási alkalmazott.

4. Adó és járulékfizetési, bevallási kötelezettség

4.1. Mikor nem kell megfizetni az adót és a járulékokat

Foglalkoztató: A foglalkoztató az általa háztartási munkára meghatározott tevékenység végzésére foglalkoztatott háztartási alkalmazott után adó és járulék fizetésére akkor nem kötelezett, ha az el?z?ek szerinti bejelentési kötelezettségét a foglalkoztatást megel?z?en teljesítette. Amennyiben tehát a természetes személy munkáltató a háztartási alkalmazottját még a foglalkoztatás megkezdése el?tt bejelenti, adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

Háztartási alkalmazott: Az adórendszeren kívüli kereset a háztartási alkalmazott tekintetében adó- és járulékfizetési kötelezettséget még abban az esetben sem keletkeztet, ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat érint? bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta, tehát a munkáltató mulasztása nem jelenti azt, hogy a fizetési kötelezettséget a háztartási alkalmazottnak kell teljesíteni.

4.2. Adó és járulékfizetési kötelezettség

Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési kötelezettségét és/vagy a bejelentési kötelezettségét teljesíteni, a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az Szja.tv.1 és a Tbj.2 rendelkezései szerint az adót és a járulékokat meg kell fizetni. A foglalkoztató mulasztása esetén tehát az adót és a járulékokat az Szja-tv. és a Tbj. általános szabályai szerint kell megfizetni az adott jogviszonynak megfelel?en (például: munkaviszony, megbízás), azzal, hogy ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethet? vissza, az egyébként a magánszemélyt terhel? adót és járulékokat is a foglalkoztató fizeti meg.

4.3. Bevallás

Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli. Tehát háztartási munka végzése esetén a foglalkoztatónak nem kell „8-as” bevallást benyújtani, illetve a magánszemélynek sem kell az „53-as” bevallásban ezen keresetr?l számot adni.

5. Igazolás kiadása

A háztartási alkalmazott az ?t megillet? adórendszeren kívüli bevétel összegér?l a bevétel megszerzése id?pontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól. Amennyiben a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató egy adott hónapban több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti. A háztartási alkalmazott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni.

A foglalkoztató által kiadott igazolás bélyegz?lenyomat nélkül is érvényes. Az igazolás minta a www.apeh.hu honlapról letölthet? a „Letöltések > Adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták” elérési útvonalon keresztül.

6. Mikor szabható ki mulasztási bírság

A foglalkoztató 100 000 forintig terjed? mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a 2. pont szerinti bejelentési, és a 3. pont szerinti regisztrációs díjfizetési kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

Forrás: www.apeh.hu
toplink
Ügyelet és készenlét
A munkavállaló a munkáltató által meghatározott helyen és ideig történ? rendelkezésre állásra (ügyelet), illetve az általa megjelölt - a munkavégzés helyére tekintettel elérhet? - helyen töltend? készenlétre kötelezhet?,
a) a társadalmi közszükségletet kielégít? alapvet? szolgáltatás folyamatos biztosítása,
b) baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyeget? veszély megel?zése, illet?leg elhárítása, továbbá
c) az alkalmazott technológia biztonságos, rendeltetésszer? alkalmazásának fenntartása
érdekében.

Az ügyelet és a készenlét id?tartama alatt a munkavállaló köteles gondoskodni a munkára képes állapotának meg?rzésér?l.

A munkavállaló számára egy hónapban, illetve négyheti id?szakban - kollektív szerz?dés eltér? rendelkezése hiányában - legfeljebb százhatvannyolc óra készenlét rendelhet? el. Munkaid?keret alkalmazása esetén a készenlét havi, illetve négyheti mértékét a munkaid?keret átlagában kell figyelembe venni.

Kollektív szerz?dés eltér? rendelkezése hiányában nem rendelhet? el készenlét a heti pihen?nap, illetve heti pihen?id? tartama alatt, ha a megel?z? százhatvannyolc órás megszakítás nélküli id?szakban a munkavállaló a heti pihen?napján, illetve heti pihen?ideje alatt készenlétet teljesített.

Az ügyelet és a készenlét elrendelését megkezdése el?tt legalább egy héttel korábban és egy hónapra el?re közölni kell. Ett?l a munkáltató - különösen indokolt esetben - eltérhet. Az eltérés során az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeire figyelemmel kell lenni. Az ügyelet és a készenlét elrendelésének szabályait a kollektív szerz?dés az e bekezdésben foglaltaktól eltér?en is megállapíthatja.
(Mt. 129.§)
toplink
Magyar mikro-, kis- és középvállalkozások korszer? internetes megjelenésének támogatása
Az RG Stúdió Kft. (www.rgstudio.hu)  pályázatot írt ki, amelynek során a nyertes vállalkozások részére az alábbi szolgáltatások elvégzését vállalja:

A. Teljes honlap fejlesztés és tervezés.
A nyertes pályázónak a Támogató elkészíti honlapját, egyedi webarculattal. A honlapra vonatkozó tárhelyet a Támogató 1 évre biztosítja a Pályázó részére.

B. Online kommunikációs koncepció terv készítése
A nyertes pályázónak a Támogató elkészíti online kommunikációs
koncepció tervét, mely segítséget nyújt a pályázónak abban, hogy feltárja és kiválassza azokat a módszereket, amelyek az online kommunikációját,
online értékesítését és on-line marketing tevékenységét a
leghatékonyabban támogatják.

C. Honlap és on-line marketing eszköz audit
A nyertes pályázónak a Támogató auditálja a honlapját és az alkalmazott online marketing eszközeit. A honlap és online marketing eszköz audit célja azoknak az optimalizálási lehet?ségeknek a megtalálása, amelyek a
meglev? eszközökre és megoldásokra épülnek, és újabb beruházás nélkül is több on-line üzleti eredményt tudnak hozni a pályázónak.

Határid?: 2010. szeptember 17.

A pályázata fel?l érdekl?dhet a palyazat@rgstudio.hu e–mail címen.
A pályázati felhívással kapcsolatban felvilágosítás kérhet? a 72/212-612–es telefonszámon és a palyazat@rgstudio.hu e–mail címen.
toplink
APEH üzemanyagárak szeptemberre
Az Adó- és Pénzügyi Ellen?rzési Hivatal (APEH) közzétette honlapján a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolásban szeptemberben alkalmazható üzemanyagárakat.

Eszerint a 95-ös ólmozatlan motorbenzin literenként 343 forinttal, a gázolaj 327 forinttal, a keverék 370 forinttal, az autógáz pedig 189 forinttal számolható el a jöv? hónapban.
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szerepl? árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.
toplink
Heti Online hirdetésÖnadozó

A könyvel?i felel?sség kézikönyve

A könyvel?i felel?sség kézikönyve + CDContorgPénz és üzlet az ügyvédi praxisban

A hírlevélr?l való leirtakozáshoz kattintson ide: Leiratkozom

Impresszum: Az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt. online hírlevele. Cégjegyzékszám: 01-10-0455755 Adószám: 14052512-2-43. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 2675010 e-mail: info@adonet.hu Szerkesztésért felel: Szabó Margit vezérigazgató


Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.