Logo
ADÓNET. HU Zrt.
1094 Budapest, Bokréta u. 3. | 267 5010 | info@adonet.hu | www.adonet.hu
Heti Online
Hírlevél
2010-09-21
Tartalom
Ki kötelezett transzferár-nyilvántartás vezetésére?
Ingatlannal rendelkez? társaság illetéke - változott
Adomnány áfa
Kft törzst?ke szabályok
APEH üzemanyagárak októberre


Ki kötelezett transzferár-nyilvántartás vezetésére?
És mely ügyletekre kell a dokumentációt elkészíteni?

A 22/2009. (X.16.) PM rendelet kimondja, hogy transzferár-nyilvántartási kötelezettség terheli az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem min?sül? gazdasági társaságot, egyesülést, európai részvénytársaságot, szövetkezetet, európai szövetkezetet, és külföldi vállalkozót (kivéve a közhasznú, kiemelked?en közhasznú non-profit gazdasági társaságot, és azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), ha kapcsolt vállalkozásával kötött hatályos szerz?dése alapján az adóévben teljesítés történt.

Amint az a fenti – egy szuszra nehezen elmondható, és még nehezebben értelmezhet? – mondatból látható, kisvállalkozások nem kötelesek kapcsolt vállalkozással megkötött szerz?déseik szokásos piaci árának meghatározását dokumentálni, azaz a kisvállalkozásoknak nincs transzferár-nyilvántartási kötelezettségük.
Kisvállalkozásnak min?sül az a társaság, amelynek
•    összes foglalkoztatotti létszáma 50 f?nél kevesebb, és
•    éves nettó árbevétele vagy mérlegf?összege legfeljebb 10 millió eurónak megfelel? forintösszeg.

A fenti mutatóknak való megfelelést csoport szinten összesítve , az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában az éves beszámolók vagy egyszer?sített éves beszámolók szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegf?összeg alapján kell vizsgálni. Az éves beszámolóval, egyszer?sített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval nem rendelkez? újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni.

A mikro-, kis- és középvállalkozási besorolás megállapításánál is érvényes a számvitelben sok helyen megtalálható kétéves szabály: ha egy vállalkozás éves szinten túllépi a fent meghatározott foglalkoztatotti létszám- vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozási min?sítést, ha két egymást követ? beszámolási id?szakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól.

A kisvállalkozásnak nem min?sül? társaságoknak kell tehát transzferár-nyilvántartást készíteniük azokra a kapcsolt vállalkozással megkötött szerz?déseikre, amelyekkel kapcsolatban az adóévben teljesítést történt. Nem nyilvántartás-köteles az a szerz?dés, amelynek keretében a vállalkozás magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként állapodott meg, a t?kepiaci törvényr?l szóló t?zsdei ügylet, továbbá az a szerz?dés melynek keretében hatósági árat, vagy jogszabályban meghatározott más árat alkalmaznak a felek. 

 Próbálja ki most az Önadózó el?fizetést!

Kedvezményeink miatt az el?fizetéssel pénzügyileg is nyer - nem csak szalmailag. El?fizetési díj 2010. októbert?l 2010. december 31-ig csak 4.410,-Ft. (1.470,-Ft/hó). Az el?fizetési díj befizetésével automatikusan megküldjük az Önadózó 2009. évi lapszámait tartalmazó CD-t. Ezt a kedvezményt biztosítjuk minden régi el?fizet?nknek is!
 
El?fizetés: info@onadozo.hu
toplink
Ingatlannal rendelkez? társaság illetéke - változott
2010. január 1-jét?l illetékfizetési kötelezettség terheli a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkez? társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektet?i részjegy, átalakított befektet?i részjegy) megszerzését az Itv. 18. § (2) bekezdésének h) pontja alapján.

Az illetéktörvényben a visszterhes vagyonátruházás körében eddig külön illetékmentesség ezen vagyontárgyak megszerzésére nem vonatkozott. (Természetesen a Tao tv. szerinti kedvezményezett átalakulás, kedvezményezett részesedéscsere keretében történ? vagyoni betétek szerzése esetén az illetékmentesség megállapítható volt.)

A módosító törvény 29. §-a kiegészíti az Itv. 26. § (1) bekezdésének t) pontját azzal, hogy a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkez? társaságban fennálló vagyoni betétnek a Tao tv. szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól.

A kapcsolt vállalkozás fogalmát a Tao tv. 4. §-ának 23. pontja rögzíti, amely tovább utal a szabály alkalmazásakor a Ptk. 685/B. §-ára, ami a többségi befolyás meghatározását tartalmazza.

A mentességre vonatkozó új rendelkezés vélhet?en azoknak az adózóknak a helyzetét rendezheti, amelyek akár nemzetközi tulajdonosi láncolaton keresztül, a szervezet átstrukturálása miatt apportálnak vagyoni betéteket cégcsoporton belüli a vállalatok között és ezért több szinten is illetékfizetési kötelezettsége keletkezik a cégeknek a tulajdonosváltozások miatt.

2010. január 1-jét?l az Itv. 91. § (4) bekezdése tartalmazza a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkez? társaság vagyoni betétjének megszerzése esetén a bejelentés szabályait. A módosító törvény e szabályokat nem változtatja meg, így ez esetben is elmondható, hogy a vagyonszerzéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség az illetékmentes vagyonszerzésre is vonatkozik és az Art. 172. §-a szerint 500 ezer forintig terjed? mulasztási bírság is megállapítható a nem magánszemély adózó terhére, amennyiben ezt elmulasztja vagy hiányosan, késedelmesen teljesíti.
toplink
Adomnány áfa
Az évközi törvénymódosításokból az áfa adónem az adományokkal érintett. A 103. Magyar Közönyben kihirdetésre került az Áfa törvényt módosító 2010. évi LIII. törvény, melynek hatálybalépése 2010. június 17.-e. Az adományra vonatkozó új áfa szabályokat ismertetjük.

A jogszabály a közcélú adományok átadásnak az Áfa mentességét írja el?, pontosabban nem adómentességet ír el?, hanem nem adóztatható tényállásnak tekinti az adomány átadását akár szolgáltatás akár termék formájában, mivel kiveszi az ügyletet az adótárgyak (értékesítések) közül.

Az esetben nem min?sül az adomány átadása értékesítésnek, ha közhasznú, vagy kiemelked?en közhasznú szervezetnek történik a vagyoni el?ny juttatása, és azt a szervezet a közhasznúságát megalapozó tevékenység körében használja fel.

Hasonlóan nem adóztatható az ügylet, ha a vagyoni el?nyt külön jogszabályban meghatározott egyháznak, az ott meghatározott tevékenysége ellátása érdekében nyújtják.

További feltétel, hogy az adományozónak és a vele -a törvényben felsorolt- kapcsolatban álló személyeknek ne jelentsen vagyoni el?nyt az adomány, és az adományt elfogadó szervezet, igazolást állítson ki az adományozó felé a vagyoni el?ny átvételér?l a jogszabályban meghatározott tartalommal.

Különös fontossággal bír az adományozottak személyi körének meghatározása, mivel ebbe nem férnek bele az önkormányzatok, így ha az árvízkárosultak számára juttatandó adományt az önkormányzatnak adjuk át, akkor áfa kötelezettség merülhet fel az adóalanyoknál. Hasonlóan adóköteles, ha közvetlenül a rászoruló magányszemélynek nyújt az adóalany vagyoni el?nyt. Az alapítványok és egyesületek is csak akkor felelnek meg a személyi feltételnek, ha közhasznú min?sítéssel rendelkeznek.
toplink
Kft törzst?ke szabályok
A társaság törzst?kéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéb?l áll. A törzst?ke összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál.

A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az egyes tagok nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg és azt a tagok fogadják el. Ha a tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál nem vettek igénybe könyvvizsgálót vagy más szakért?t, úgy meg kell határozniuk, hogy milyen szempontok alapján történt meg a hozzájárulás értékelése. Ezen nyilatkozatukat az ügyvezet?  nyilatkozatához kell csatolni.

A tagok törzsbetétei különböz? mérték?ek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb százezer forintnál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

Minden tagnak egy törzsbetéte van; egy törzsbetétnek azonban - a közös tulajdon szabályai szerint - több tulajdonosa is lehet.

A Gt. 143. § (2)- (3) bekezdése szerint az ügyvezet? haladéktalanul köteles a taggy?lés összehívása fel?l intézkedni, ha tudomására jut, hogy a társaság saját t?kéje a törzst?ke felére csökkent, vagy pedig a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetését megszüntette, illetve vagyona a tartozásait nem fedezi. E taggy?lésnek az a feladata, hogy a társaság válságos gazdasági helyzetére megfelel? megoldást keressenek, illetve találjanak. Amennyiben pótbefizetéssel az átmeneti likvidációs problémák vagy t?keveszteség kezelhet?, intézkedni kell a pótbefizetések el?írásáról. Amennyiben a pótbefizetésr?l nem rendelkezik a társasági szerz?dés, a szerz?dést vagy módosítani kell ilyen tartalommal, vagy más módon kell gondoskodni a törzst?ke pótlásáról. Nincs akadálya ennek keretében, hogy az egyes tagok kölcsönt nyújtsanak a társaságnak, amely kölcsönt elengednek (igaz, ennek az ügyletnek társasági adó és illeték vonzata is lehet). Amennyiben a társaság törzst?kéje (jegyzett t?kéje) nem a törvény által meghatározott minimális összeg, úgy lehet?ség van a törzst?ke leszállítására, ha pedig minimál t?kével m?köd? társaságról van szó, akkor határozhatnak egy t?keminimumot el? nem író társasági formába való átalakulás fel?l.

Ha egyik megoldást sem tartják kielégít?nek, úgy gondoskodni kell a jogutód nélküli megsz?nés elhatározásáról és a társasággal szemben fennálló követelések nagyságától függ?en vagy a végelszámolás vagy a felszámolási eljárás megindításáról. Bármelyik határozatot hozta is meg a társaság, azokat a határozatok meghozatalától számított 3 hónapon belül végre kell hajtani.
toplink
APEH üzemanyagárak októberre
A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenorzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.
 
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplo árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
 
 2010. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárak:

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin:  340 Ft/l
     
Gázolaj: 327 Ft/l

Keverék:  367 Ft/l

LPG autógáz: 188 Ft/l

toplink
Heti Online hirdetésÖnadozó

A könyvel?i felel?sség kézikönyve

A könyvel?i felel?sség kézikönyve + CDContorgPénz és üzlet az ügyvédi praxisban

A hírlevélr?l való leirtakozáshoz kattintson ide: Leiratkozom

Impresszum: Az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt. online hírlevele. Cégjegyzékszám: 01-10-0455755 Adószám: 14052512-2-43. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 2675010 e-mail: info@adonet.hu Szerkesztésért felel: Szabó Margit vezérigazgató


Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.