Logo
ADÓNET. HU Zrt.
1094 Budapest, Bokréta u. 3. | 267 5010 | info@adonet.hu | www.adonet.hu
Heti Online
Hírlevél
2010-09-28
Tartalom
Négytagú a Széchenyi-kártya család
Mit tehet az adóellen?r?
Kifizetés egyéni vállalkozónak, ?stermel?nek
A késedelmi kamat szabályai
Hol keressek egy jogszabályt?


Négytagú a Széchenyi-kártya család
Az immár kilenc éves, jelenleg maximum 25 milliós 1+1 éves Széchenyi Kártya folyószámlahitel mellett augusztus elsejét?l megjelent a legfeljebb ugyanekkora összeg?, de akár hároméves futamidej? forgóeszközhitel is, szeptembert?l pedig csatlakozik 50 milliós plafonnal, legfeljebb tíz éves futamid?vel a beruházási hitel. A Széchenyi Kártya Program termékpalettája jöv? januártól lesz teljes az ugyan csak legfeljebb 50 millió forint összeg? és 10 éves futamidej? Széchenyi öner?hitellel.

A forgóeszközhitel nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál, hanem hosszabb futamideje miatt sokkal inkább a cégek hitelportfoliójának racionalizálására, piacaik megtartására és b?vítésére, például az áruvásárlások, készletbeszerzések finanszírozására jelent optimális hitelformát.  A maximum 25 millió forintos hitelösszegre az állam a következ? 3 évre 2% kamattámogatást biztosít. E mellett a garanciadíj is támogatást élvez.

A beruházási hitel összegében és futamidejében is a középtávú tervek megvalósításához ad segítséget. 2010. szeptember 1-t?l indul és a beruházási kedv ösztönzése és a KKV szektor versenyképességének növelését célozza, új vagy használt ingatlanok vásárlásán, gépek beszerzésén vagy infrastruktúra b?vítésén keresztül. A hitelösszeg maximum 50 millió forint, legfeljebb 10 éves futamid?re, amihez a Kormány 2%-os kamattámogatást és garancia-díjtámogatást ad.

Az öner?hitel lehet?séget ad rá, hogy azon vállalkozások, melyek eddig kizárólag öner? hiányában nem tudtak részt venni EU-s pályázatokon, azok is lehet?séget kapjanak, vagyis a pályázati források nagyobb arányú kihasználását és a sikeresen megvalósuló projektek számának növelését célozza meg  kis- és középvállalati szegmens szerepl?i közt.  Az öner?hitel bevezetése nem azt jelenti azt, hogy a Vállalkozásoknak egyetlen fillér nélkül lehetne nekivágni az EU-s pályázatoknak, hanem, hogy az öner?höz is segítséget kapnak.

A termékek egymásra épülnek és kiegészítik egymást, a KA-VOSZ 300 irodájában pedig segítenek annak eldöntésében, hogy egy-egy cégnek melyikeket érdemes igénybe vennie.

A már meglév? folyószámlahitelre 1 százalékos kamattámogatás mellett, az  új termékre idén 2 százalékot ad az állam a futamid? els? 3 évére. Az idei évben létrejött forgóeszközhitel tehát végig kamattámogatást élvezne, hiszen az maximum hároméves lehet. A támogatás meghosszabbítása az eddigi gyakorlat szerint újabb kormányhatározattal történik, melynek mértékér?l és forrásáról még folynak az egyeztetések.

A 2011-ben induló öner?hitel kamattámogatásáról csak a jöv?re születhet döntés, de itt is ilyen irányúak az egyeztetések. 

A garanciaintézeten keresztül nyújtott készfizet? kezességvállalás mögötti állami viszontgarancia egyel?re változatlan, de a kormány  megvizsgálja, felemelhet?-e az e mögött álló viszontgarancia arány a jelenlegi 70 százalékról 85 százalékra. Azt is vizsgálják, hogyan lehetséges az eddig hazai költségvetési forrás helyett EU-s forrásból el?teremteni 2011-re a Széchenyi Kártya termékekhez a forrásokat és az állami garanciát.
 

ÖNADÓZÓ el?fizetéssel - lépésel?nyben az adózásban!

Önadózó - az adózók lapja. Adó, tb. számvitel a gyakorlatban havonta 64 nyomtatott oldalon. Megjelenik minden hónap els? napján. Hétezer könyvel? irodának,  vállalkozásnak és intézménynek szolgáltatunk havonta, 10 ezren olvassák rendszeresen heti hírlevelünket.  El?fizetési  díj  2010. 10-12. hónapra 4.410,-Ft. (1.470,-Ft/hó)  El?fizet?knek 20% szakkönyv vásárlási kedvezmény, ingyenes e-könyvek, e-Önadózó. Ügyfélszolgálat 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 267 5010.  

El?fizetés: info@onadozo.hu

toplink
Mit tehet az adóellen?r?
A vonatkozó szabályokat az Adózás rendjér?l szóló törvény (Art.) 98.§-a tartalmazza:
Az adóellen?r az ellen?rzés során
a) üzleti, üzemi vagy az egyéb adóköteles tevékenység, vagyontárgy vagy jövedelem ellen?rzéséhez szükséges helyiségekbe beléphet,
b) a vállalkozási tevékenységgel összefügg? járm?veket, járm?vek rakományát, helyiségeket, helyszínt átvizsgálhat,
c) iratokat, tárgyakat, munkafolyamatokat vizsgálhat meg,
d) az adózótól, képvisel?jét?l, alkalmazottjától felvilágosítást, más személyekt?l nyilatkozatot kérhet,
e) tisztázhatja az adóköteles tevékenységben résztvev?k személyazonosságát, részvételük jogcímét,
f) próbavásárlást, leltárfelvételt végezhet,
g) próbagyártást rendelhet el,
h) az adózóval szerz?déses kapcsolatban álló más adózónál kapcsolódó vizsgálatot végezhet,
i) más, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítást folytathat le.

Ha az adózó a vállalkozási tevékenységéhez más személy ingatlanát veszi igénybe, az ingatlan tulajdonosa köteles t?rni az adóhatóság helyszíni ellen?rzését.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély lakásában az adóellen?r akkor jogosult az ellen?rzést lefolytatni, ha az adókötelezettség a lakással, mint vagyontárggyal kapcsolatos, vagy az adózó jövedelme a lakás hasznosításából származik, vagy valószín?síthet?, hogy a lakásban egyéni vállalkozói tevékenységet bejelentés nélkül végeznek.


ÖNADÓZÓ el?fizetéssel - lépésel?nyben az adózásban!

Önadózó - az adózók lapja. Adó, tb. számvitel a gyakorlatban havonta 64 nyomtatott oldalon. Megjelenik minden hónap els? napján. Hétezer könyvel? irodának,  vállalkozásnak és intézménynek szolgáltatunk havonta, 10 ezren olvassák rendszeresen heti hírlevelünket.  El?fizetési  díj  2010. 10-12. hónapra 4.410,-Ft. (1.470,-Ft/hó)  El?fizet?knek 20% szakkönyv vásárlási kedvezmény, ingyenes e-könyvek, e-Önadózó. Ügyfélszolgálat 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 267 5010.  

El?fizetés: info@onadozo.hu

toplink
Kifizetés egyéni vállalkozónak, ?stermel?nek

Az egyéni vállalkozónak és a mez?gazdasági ?stermel?nek kifizetett összegb?l a kifizet?nek nem kell adóel?leget levonnia

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 20.§-ának c) pontja módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: szja-törvény) 46.§ (4) bekezdését.

A módosított szabály alapján egyértelm?vé vált, hogy a kifizet?nek nem kell adóel?leget megállapítania az egyéni vállalkozónak és a mez?gazdasági ?stermel?nek számla alapján kifizetett bevételb?l. A rendelkezés 2010. augusztus 16-ától hatályos.

 

A korábban hatályos rendelkezés alapján sem kellett azonban adóel?leget megállapítani a következ?k miatt:

Az egyéni vállalkozói és mez?gazdasági ?stermel?i tevékenységet folytató magánszemélyekre az egyéni vállalkozásból és a mez?gazdasági ?stermelésb?l származó jövedelem megállapítására különös, speciális rendelkezések vonatkoznak [szja-törvény 46.§ (9) bekezdés; szja-törvény 47.§ (4) bekezdés]. E rendelkezések szerint a magánszemélynek az egyéni vállalkozásból és a mez?gazdasági ?stermelésb?l származó jövedelmét és az adóel?leg alapját negyedévenként kell megállapítania, így a kifizet? adóel?leg levonási kötelezettsége az egyéni vállalkozók és a mez?gazdasági ?stermel?k esetében szóba sem jöhetett.

ww.apeh.hu

toplink
A késedelmi kamat szabályai
A késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat a Ptk. 301-301/A.§-ai tartalmazzák. Ezek lényegét ismertetjük.
Késedelmi kamat
Pénztartozás esetében - ha jogszabály eltér?en nem rendelkezik - a kötelezett a késedelembe esés id?pontjától kezdve akkor is köteles a késedelemmel érintett naptári félévet megel?z? utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyez? mérték? kamatot fizetni, ha a tartozás egyébként kamatmentes. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.

Késedelmi kamat – ügyleti kamat esetén
Ha a jogosultnak a késedelembe esés id?pontjáig kamat jogszabály vagy szerz?dés alapján jár, a kötelezett a késedelembe esés id?pontjától e kamaton felül - ha jogszabály eltér?en nem rendelkezik - a késedelemmel érintett naptári félévet megel?z? utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyez? mérték? kamatot, de összességében legalább az (1) bekezdésben meghatározott kamatot köteles megfizetni.

Egyéb szabályok
A felek által túlzott mértékben megállapított késedelmi kamatot a bíróság mérsékelheti. A jogosult követelheti a késedelmi kamatot meghaladó kárát.

Gazdálkodó szervezetek közötti kamat

Gazdálkodó szervezetek között a késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat az alábbi eltéréssel kell alkalmazni.

A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megel?z? utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.

A kamatfizetési kötelezettség a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvételét?l számított harminc nap elteltét?l esedékes, illetve a jogosult teljesítését?l számított harminc nap elteltét?l, ha a jogosult fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvétele a jogosult teljesítését megel?zte, vagy a kézhezvétel id?pontja nem állapítható meg.

A késedelmi kamat mértékét vagy esedékességét az el?bbiekt?l eltér?en, a jóhiszem?ség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára megállapító szerz?dési kikötést a jogosult megtámadhatja.
toplink
Hol keressek egy jogszabályt?
Próbálja ki és vegye igénybe folyamatosan a www.jognet.hu oldalt, használata ingyenes, semmilyen regisztrációt nem igényel. Megtakaríthatja vele a papírra nyomtatott jogszabály-gy?jtemények költségét.

A www.jognet.hu a jogszabályok jó kereshet?ségének és egyúttal mobilos elérhet?ségének megoldására született. A jognet.hu  a jogszabályok online elérését biztosítja interneten és Magyarországon els?ként mobiltelefonról is. Újdonsága még a felhasználóbarát  kialakítás, a jogszabályszöveg jó olvashatóságának biztosítása. A jogszabály-szöveg olvasását semmilyen más eszköz – banner, kép stb. nem zavarja.
 
A jognet.hu a jogszabályokat tárgykörüknek  megfelel? gy?jteményekbe foglalja és így teszi ?ket könnyebben kereshet?vé és elérhet?vé. A gy?jtemények átfogják a leggyakrabban használt tárgyköröket, az adó- számviteli jogszabályoktól, a büntet? jogszabályokat is. Ezen felépítésnek köszönhet?en nem kell ismerni a jogszabály számát ahhoz, hogy gyorsan el?kereshet? legyen – a tárgykörök egyértelm?en elvezetnek a keresett jogszabályhoz.  A jogszabályon belüli gyors mozgáshoz – a jogszabály-szöveget a fejezetek és címek szerinti tartalomjegyzékekbe tagolja – így a mobil kis képerny?jén is egyb?l átlátható a jogszabály teljes felépítése és tartalma, egyúttal a nagy törvénykönyvekben így biztosítható a keresett szövegrész gyors elérése. Ez a bels? cím szerinti tagolás adja a mobilos megjelenés sajátosságát. 

A www.jognet.hu -t azon felhasználóknak ajánljuk, akik a jogalkalmazás során egy gyakran használt jogszabály hatályos szövegébe kívánnak gyorsan betekinteni. A mobilinternetre is optimalizált jogszabály-struktúra révén a betekintés számítógépt?l függetlenül is – bárhol, bármikor biztosított. A mobil mellett természetesen a hagyományos internetes felület is teljes érték?.  S?t, a mobil-sajátosság, a jogszabály-szöveg bels? tartalom szerinti strukturálása  és felvitele hasznára válik a hagyományos internetes (képerny?s) megjelenésnek is, mert áttekinthet?vé és lapozhatóvá teszi a jogszabályt.

A www.jognet.hu a hagyományos – papírra nyomtatott - jogszabálygy?jtemények megvásárlását teljesen kiváltja. Egy, az év elején megvásárolt, egy adott jogterület jogszabályait tartalmazó könyv – pl. Adójogszabályok – statikus, mert a lezárás id?pontjának megfelel? állapotot tartalmazza, a kés?bbi jogszabály-módosításokat nem tudja követni. Az elmúlt években az évközi generális jogszabályváltozások a pénzügyek területén már jellemz? gyakorlattá vált - így egy ilyen könyv alakú jogszabály-gy?jtemény gyorsan avulttá válik már év közben is.   Ezzel szemben a jognet.hu mindig a hatályos jogszabály-állapotot tartalmazza. Ez mellett a jognet.hu próbálja visszahozni a hasznos „könyves” jellemz?ket – ezt biztosítja a képerny?n az el?re, hátra lapozás lehet?sége.

www.jognet.hu
toplink
Heti Online hirdetésÖnadozó

A könyvel?i felel?sség kézikönyve

A könyvel?i felel?sség kézikönyve + CDContorgPénz és üzlet az ügyvédi praxisban

A hírlevélr?l való leirtakozáshoz kattintson ide: Leiratkozom

Impresszum: Az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt. online hírlevele. Cégjegyzékszám: 01-10-0455755 Adószám: 14052512-2-43. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 2675010 e-mail: info@adonet.hu Szerkesztésért felel: Szabó Margit vezérigazgató


Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.