Logo
ADÓNET. HU Zrt.
1094 Budapest, Bokréta u. 3. | 267 5010 | info@adonet.hu | www.adonet.hu
Heti Online
Hírlevél
2010-11-09
Tartalom
Internetes kereskedelem bizonylatolása
Folyamatos teljesítési idej? számlák javítása
Az adószám felfüggesztés hatása a vev?re
FEOR változások 2011-t?l
Magán-nyugdíjpénztári befizetések november 1-t?l


Internetes kereskedelem bizonylatolása
Az interneten folytatott kereskedelem költségelszámolás alapjául szolgáló bizonylatai
Az elektronikus vásárlások kapcsán az alábbi esetek különíthet?k el:

1. Az eladó szolgáltatását, termékét elektronikus úton lehet megrendelni, megvásárolni (akár igénybe venni), az eladó belföldi és alanya az Szt.-nek.
 
Ebben az esetben az eladó (függetlenül az értékesítés módjától) az Szt.-nek megfelel? bizonylatot köteles kibocsátani. Ezt a jelenleg érvényes szabályozás szerint megteheti papír alapon, illetve megteheti elektronikus formában is abban az esetben, ha az elektronikus bizonylatot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és id?bélyegz?vel hitelesíti. Az elektronikus formában kiállított számlákra vonatkozóan az elektronikus számláról szóló 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet megengedi (az ott rögzített keretek között) az EDI rendszer használatát is.

2. Az eladó szolgáltatását, termékét elektronikus úton lehet megrendelni, megvásárolni (akár igénybe venni) és az eladó külföldi illet?ség?

A külföldr?l történ? beszerzés, illetve a külföldi partner által nyújtott szolgáltatás számviteli elszámolásakor gyakran jelentkez? probléma, hogy az Szt. küls? bizonylatok tartalmára vonatkozó el?írásait az Szt. hatálya alá nem tartozó - jelen esetben külföldi illet?ség? - bizonylatkibocsátókra nem lehet alkalmazni. Ezért el?fordulhat, hogy az Szt. hatálya alá tartozó hazai vállalkozás az import beszerzésér?l, importszolgáltatás igénybevételér?l közvetlenül egyáltalán nem kap bizonylatot, vagy nem a hazai el?írásoknak megfelel? bizonylatot kap. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy a kibocsátóra vonatkozó, az adott országban a kibocsátott bizonylatokkal kapcsolatban fennálló jogszabálynak megfelel-e az adott bizonylat. Amennyiben nem felel meg, úgy a külföldi partner a hiányos vagy helytelen tartalommal kibocsátott bizonylattal nem csak a magyar, hanem a saját országának a vonatkozó jogszabályait is megsértette, így ebben az esetben az ilyen bizonylatot nem indokolt befogadni.
 
Ha a külföldi eladó, szolgáltató olyan bizonylatot bocsát ki, amely a vállalkozására vonatkozó összes hatályos jogszabálynak megfelel, de a magyar Szt. küls? bizonylatokkal kapcsolatos el?írásait nem elégíti ki, úgy a következ?ket lehet mérlegelni:
a) Létezik-e az értékesítésr?l, a szolgáltatás igénybevételér?l szóló szerz?dés, megállapodás a két fél között
b) Bizonyítható-e a termékért, a szolgáltatás igénybevételéért fizetett ellenérték kifizetése
c) Bizonyítható-e hitelt érdeml?en, mindkét fél által elismert formában az értékesítés, illetve a szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének ténye.

Amennyiben ez a három feltétel egyszerre teljesül, (és a korábban említetteknek megfelel?en a bizonylatkibocsátó nem vétett a rá vonatkozó bizonylatkibocsátással kapcsolatos jogszabályok ellen), úgy a három feltétel fennállását bizonyító dokumentumok alapján a felmerült költséget el lehet számolni a vállalkozás számviteli rendszerében, abban az esetben is, ha a külföldi partner által kiállított bizonylat nem felel meg teljeskör?en a magyar Szt. el?írásainak.

3. Az Internetes felületen nem közvetlenül az eladó szerepelteti az ajánlatát, azaz az Internetes oldal és annak fenntartója csak közvetít?ként szerepel az ügyletben
Ebben az esetben az adásvétel valójában az internetes felülett?l függetlenül jön létre a felek között, csak a közvetítés történik elektronikus formában. Ha a két fél az internetes közvetít? segítségével már egymásra talált, akkor el kell dönteni, hogy az adásvétel, illetve a bizonylatolás milyen módját választják. (Vannak esetek, amikor már az Internetes közvetít?vel kötött megállapodás determinálja ezt a választást.) Ezt követ?en a forma választásától, valamint a felekre vonatkozó bizonylatolási szabályoktól függ?en a fentebb tárgyalt esetek valamelyike lép életbe. Ez vonatkozik az Internetes közvetít? által esetlegesen felszámított közvetít?i díj bizonylatolására is.

Ilyen az E-bay és más hasonló Internetes aukciós házak (a továbbiakban: E-bay) tevékenysége, amelyek jellemz?en közvetít?i tevékenységet végeznek. Az E-bay a regisztrált tagjaival kötött megállapodásban vállalja az ingyenes közvetít?i tevékenységet (reklámbevételekb?l tartja fent a szolgáltatást) és kötelezi a tagokat az általa felállított szabályrendszer betartására. Eszerint a rendszer tagja az E-bay felületen árverésre bocsáthatja áruját, de kötelezi magát, hogy az árverésen gy?ztes tagnak az adott terméket eladja, azaz adásvételi szerz?dést köt. Az árverésen licitálók szintén csak tagok lehetnek, akik az E-bay-jel kötött megállapodásban kötelezték magukat arra, hogy amennyiben az oldal szabályai alapján folyó árverést a licitjükkel megnyerik, úgy az eladótól a kérdéses terméket megveszik, azaz vele adásvételi szerz?dést kötnek. Az árverés lezárultakor az E-bay értesíti az eladót a gy?ztes személyér?l, valamint értesíti a gy?ztest az eladó elérhet?ségér?l, akik ezután az E-bay-jel kötött megállapodásukban szerepl? kötelezettségüknek eleget téve adásvételi szerz?dést kötnek egymással. Az adásvételi szerz?dés, valamint annak bizonylatolására vonatkozó szabályok ebben az esetben már megegyeznek az 1. és a 2. pontban ismertetett szabályokkal.
 
Forrás: www.apeh.hu
toplink
Folyamatos teljesítési idej? számlák javítása
Az ügyfél 9 hónapja állít ki számlát a megrendel?je részére, de eddig a számlák nem a folyamatos teljesítés szabályai szerint kerültek kiállításra. (A teljesítés dátuma és a fizetési határid? nem egyezett meg.)  A megrendel? most utólag kéri a kiállított számlák javítását számlával egy tekintet alá es? okirat kiállításával. Az ügyfél gépi számlával számláz, de a megrendel? egy kézi számlatömbb?l kiállított számlával kéri a javító számlák kiállítását,  amin az eredeti gépi számlára való hivatkozással a dátumokat kéri javítani. Mivel az ügyfél havi áfa bevalló így minden érintett hónapot önellen?rizni kell.  Kérdés, hogy a megrendel? által kért számla javítás (kézi számla használatával) elfogadható -e? Illetve valóban le kell-e javítani egy egész évet a teljesítés id?pontjának nem megfelel? használata miatt? Az eredetileg kiállított számlák kifizetése megtörtént már.

Válasz:

A Megrendel? által kért helyesbítési mód törvénysért?. A következtetés az  Sztv. 165.§ (2) bekezdése és a 24/1995.PM rendelet együttes olvasatából vonható le. Gépi számlázás esetén is van lehet?ség számlával egy tekintet alá es? okirattal történ? helyesbítésre, de a hibás teljesítési dátum ezzel nem módosítható, csak az eredeti számla sztornírozásával, tehát gépi számlával, új számla kiállítása mellett. Az új számlákon fel kell tüntetni a korábban kiállított számlára való hivatkozást, valamint hogy pénzügyi teljesítést nem igényel.
toplink
Az adószám felfüggesztés hatása a vev?re

Az adószám-felfüggesztés lényegi tartalmát, jogkövetkezményét az Az Art. 24/A.§(6) bekezdése tartalmazza. Ennek lényege, hogy az adószám alkalmazásának felfüggesztését elrendel? határozat joger?re emelkedése és a felfüggesztés megszüntetésér?l szóló határozat joger?re emelkedése közötti id?szakra  az adózó adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést a felfüggesztés megszüntetését követ?en sem érvényesíthet, illetve ezen id?szakban túlfizetés visszatérítését sem kérheti. Az adóhatóság az adózó felfüggesztést elrendel? határozat joger?re emelkedését megel?z? id?szakra vonatkozó adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, illetve költségvetési támogatás iránti kérelmét kizárólag a felfüggesztés megszüntetését elrendel? határozat joger?re emelkedését követ?en teljesítheti.

Ez kizárólag azt az adózót érinti, akinek az adószámát az adóhatóság felfüggesztette. De kérdés, hogy ennek az adózónak a vev?jére van-e kihatása az adószám felfüggesztésnek? Azaz ilyenkor az adózó végezhet-e értékesítést, szolgáltatás-nyújtást, számlát állíthat-e ki, a fizetend? adót meg kell-e állapítania, - és nem utolsó sorban a vev?je a számlát befogadhatja-e, a rajta szerepl? el?zetesen felszámított áfát levonásba helyezheti-e?

A kérdést különösen az Áfa tv. alábbi rendelkezései indokolják:
127. § (1) Az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon
a) a 120. § a) pontjában említett esetben a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla;
168. § (1) Számla: minden olyan okirat, amely megfelel az e fejezetben meghatározott feltételeknek.
169. § A számla kötelez? adattartalma a következ?:
…c) a termék értékesít?jének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;


Ezek után a kérdés az, hogy adószám-felfügesztés hatálya alatt álló adózó által kiállított számla – az adószám felfüggesztés miatt – megfelel-e a számla-fogalomnak, illetve ez a számla az adólevonási jog tárgyi feltételének?

Álláspontom szerint az adószám-felfüggesztés nem jelenti az érintett adózó gazdasági tevékenységének felfüggesztését, ez alapján tehát értékesítési és szolgáltatás-nyújtási tevékenységet az adószám-felfüggesztés hatálya alatt végezhet, és ennek fizetend? adóját is köteles elszámolni. Nem lehetséges ebben a kérdésben szigorúbb álláspontot elfoglalni, mint amelyet a törvény tartalmaz. Az Art. Art. 24/A.§/6/ bekezdése csak az adózó adó-visszaigénylési, visszatérítési jogosultságát korlátozza – további adókötelezettségeit nem. Ebb?l következ?en az adószám felfüggesztés hatálya alatt kiállított számla az adószámot érint? részében is hiteles. Nem is tehetne másként az adózó – az értékesítési tevékenységér?l akkor is köteles számlát kiállítani annak minden következményével, ha az adószáma felfüggesztést nyert. Ha pedig így van – akkor a vev? jogosult a számlát befogadni, el?zetesen felszámított adóját levonásba helyezni.

Tehát az adószám felfüggesztés az érintett adózó vev?jére nem hat ki.

***

ÖNADÓZÓ el?fizetéssel - lépésel?nyben az adózásban!

Önadózó - az adózók lapja. Adó, tb. számvitel a gyakorlatban havonta 64 nyomtatott oldalon. Megjelenik minden hónap els? napján. Hétezer könyvel? irodának,  vállalkozásnak és intézménynek szolgáltatunk havonta,  11 ezren olvassák rendszeresen heti hírlevelünket.  El?fizetési  díj  2011. 1-12. hónapra 17.640,-Ft. (1.470,-Ft/hó)  El?fizet?knek 20% szakkönyv vásárlási kedvezmény, ingyenes e-könyvek, e-Önadózó. Ügyfélszolgálat 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 267 5010.  

El?fizetés: info@onadozo.hu

toplink
FEOR változások 2011-t?l
Tájékoztató a FEOR-08 foglalkozási nómenklatúra nyilvánosságra hozataláról és a 2011. január 1-jei bevezetésér?l
 
 
 

2011. január 1-jén hatályba lép a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08). Ezzel egyidej?leg a jelenleg használatos foglalkozási nómenklatúra (FEOR-93) hatályát veszti. A Központi Statisztikai Hivatal honlapján megtalálható a bevezetést elrendel? közlemény, a FEOR-08-al kapcsolatos valamennyi módszertani segédlet, valamint a téma szakért?inek neve és elérhet?ségük.

A teljes dokumentáció az alábbi linken érhet? el:

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,872163&_dad=portal&_schema=PORTAL

Jelen tájékoztató melléklete tartalmazza az egyszer?sített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (3) bekezdésében meghatározott foglalkozásoknak a 2010. december 31-éig használatos számait, valamint a 2011. január 1-jei FEOR-08 szerinti átsorolását. Letölthet? innen: http://www.apeh.hu/data/cms165599/Ekho_FEOR_08.pdf

Forrás: www.apeh.hu

toplink
Magán-nyugdíjpénztári befizetések november 1-t?l
A magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 2010. évi CI. törvény rendelkezései alapján módosul a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér?l szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.). A Tbj.  19. § új (7) bekezdése szerint a magánnyugdíjpénztári tag után fizetend? nyugdíjjárulék mértéke 9,5 százalék, ezzel egyid?ben a tagdíj mértéke 0 százalékra módosul a Tbj. 33. § új (3) bekezdése szerint.

Az említett rendelkezéseket a 2010. október 1-jét?l 2011. november 30-ig terjed? bevallási id?szakokra vonatkozó, ennek következtében 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti id?szakban esedékessé váló járulékokra, illetve tagdíjakra kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a 2010. október havi járulékalap után teljesítend? bevallási, valamint fizetési kötelezettséget (melynek esedékessége 2010. november 12.) már a módosított mérték? járulékokkal kell teljesíteni. Tehát a 2010. október 1-jét?l 2011. november 30-ig terjed? bevallási id?szakokra vonatkozó kötelezettségek esetén a nyugdíjjárulék mértéke magánnyugdíjpénztár tagja esetében is 9,5 százalék, a tagdíj mértéke pedig 0 százalék lesz.

Az említett id?szakban esedékes 9,5 százalék nyugdíjjárulékot magánnyugdíjpénztár tagjai esetében is az APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet? bevételek beszedési számlára (10032000-06056236) kell befizetni.

A tagdíj-kiegészítést a változás nem érinti, azt továbbra is az érintett magánnyugdíjpénztár számára megnyitott tagdíj beszedési számlára kell megfizetni.

A magánnyugdíjpénztár tagjára vonatkozó önellen?rzés, pótlás esetén is a 2010. október hónapra vonatkozó bevallás jelenti a választóvonalat, mivel a 2010. szeptemberi és az azokat megel?z? id?szakokra vonatkozóan a „régi” (8 + 1,5 százalék) mértékkel kell a nyugdíjjárulékot, illetve tagdíjat önellen?rizni vagy pótolni, mert ezen kötelezettségek eredeti esedékessége megel?zi 2010. november 1. napját. A 2010. október havi, illetve ezt követ? id?szakra vonatkozó önellen?rzést, illetve pótlást az új (9,5 + 0 százalék) mértékekkel kell elvégezni.

A 2010. szeptember hónapra, illetve az azt megel?z? id?szakra vonatkozó önellen?rzés, illetve pótbevallás során kimutatott magánnyugdíjpénztári tagdíj befizetése továbbra is az érintett magánnyugdíjpénztár számára megnyitott tagdíj beszedési számla javára történik. A magánnyugdíjpénztárat megillet? önellen?rzési pótlékot, illetve késedelmi pótlékot szintén az érintett magánnyugdíjpénztár számára megnyitott önellen?rzési, illetve késedelmi pótlék beszedési számlára kell megfizetni.

Az el?z?ekkel összhangban módosult a magánszemélyt terhel? egyszer?sített közteherviselési hozzájárulás felosztása. 2010. november 1-jét?l magánnyugdíjpénztár tag esetében a magánszemélyt terhel? ekhoból az ekhoalap 3,9 százaléka min?sül nyugdíjjáruléknak az eddigi 0,1 + 3,8 százalékos (nyugdíjjárulék + tagdíj) mérték helyett.

Egyszer?sített közteherviselési hozzájárulás választása esetén, ha a foglalkoztatott magánnyugdíjpénztár tagja, a közterhet az APEH Magánszemélyt terhel? ekho beszedési számlára (10032000-06056377) kell teljesíteni, illetve a bevallásban a 191-es adónem kódon kell feltüntetni.

A magánnyugdíjpénztár tagjára vonatkozó, 2010. október 1-jét megel?z? id?szakot érint? önellen?rzés, pótlás esetén a magánnyugdíjpénztári tagdíj befizetése továbbra is az APEH Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15 %-os ekho beszedési számla (10032000-06057660) javára történik, a bevallásban a régi (3,8 + 0,1 százalék) mértékkel kell a nyugdíjjárulékot, illetve tagdíjat önellen?rizni vagy pótolni a 195-ös adónem kódon.

Egyszer?sített foglalkoztatási jogviszony esetén (pl. alkalmi munkavállaló) magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatott utáni közteher felosztása is (az el?z?ekkel összhangban) módosul, a közteher összegéb?l a Nyugdíjbiztosítási Alapot 91,8 százalék illeti meg, az eddigi 69,9 + 21,9 százalékos (nyugdíjjárulék + tagdíj) mérték helyett.

Ez azt jelenti, hogy az egyszer?sített foglalkoztatásnál a magánnyugdíjpénztári tag munkavállaló esetén a közterhet az APEH Egyszer?sített foglalkoztatásból ered? magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkez? munkavállalót érint? közteher befizetések beszedési számlára (10032000-06057763) kell megfizetni, illetve a kötelezettséget a bevallásban a 239-es adónem kódon kell feltüntetni.

A magánnyugdíjpénztár tagjára vonatkozó, 2010. október 1-jét megel?z? id?szakot érint? önellen?rzés, pótlás esetén a magánnyugdíjpénztári tagdíj befizetése továbbra is az APEH Egyszer?sített foglalkoztatásból ered? magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érint? közteher befizetések beszedési számla (10032000-06057770) javára történik, a bevallásban a 249-es adónem kódon kell önellen?rizni vagy pótolni.

Forrás: www.apeh.hu

toplink
Heti Online hirdetésÖnadozó

A könyvel?i felel?sség kézikönyve

A könyvel?i felel?sség kézikönyve + CDContorgPénz és üzlet az ügyvédi praxisban

A hírlevélr?l való leirtakozáshoz kattintson ide: Leiratkozom

Impresszum: Az ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt. online hírlevele. Cégjegyzékszám: 01-10-0455755 Adószám: 14052512-2-43. Székhely: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. Ügyfélszolgálat: 1085 Budapest, József körút 53. Tel: 06 1 2675010 e-mail: info@adonet.hu Szerkesztésért felel: Szabó Margit vezérigazgató


Jogi nyilatkozat: A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak.