Heti Online Magazin - 2018-08-21
Heti Online
Székhely: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1.
Telefon: +36-82-511-242 - E-mail: info@adonet.hu - Web: www.hetionline.hu
TARTALOM:
» Támogatás jogosítvány megszerzéséhez » Megszűnt a magánszemélyek különadója » Megváltozott munkaképességű vállalkozók szocho kedvezménye » Egyre többen közjegyző előtt kötnek lakásbérleti szerződést » Adatkezelési Navigátor - Segédlet vállalkozások GDPR megfeleléséhez
Támogatás jogosítvány megszerzéséhez

A "B" kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez igényelhető állami támogatás adómentességére vonatkozó új szabályról

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Mód tv.) adómentességi rendelkezése révén a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú mellékletének új 7.40. pontja értelmében 2018. július 1-jétől adómentes a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjából a jogszabály alapján visszatérített összeg.

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III.23.) Korm. rendelet alapján az állam visszatéríti a „B” kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tantárgyhoz kapcsolódó tanfolyam és elméleti vizsga megfizetett díját azon magyar állampolgárok és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjaiban meghatározott személyek (pl. a szomszédos államokban élő magyar állampolgárok, az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok) részére, akik 2018. július 1-jét követően tették le sikeresen a közlekedési alapismeretek vizsgát és a 20. életévüket a vizsga napjáig még nem töltötték be.

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam és a vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 ezer forint.

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (NYUFIG) lehet benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éves jogvesztő határidőn belül. A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül folyósítja.

Az új adómentességi szabály a Mód tv. kihirdetését követő naptól, azaz 2018. július 26-ától hatályos, azonban az átmeneti rendelkezés biztosítja, hogy az Szja tv. 1. számú mellékletének új 7.40. pontjának előírásait a 2018. július 1-jét követően teljesített kifizetésekre is alkalmazni lehessen. (www.nav.gov.hu)

Megszűnt a magánszemélyek különadója

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról és a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) a kihirdetését követő naptól, 2018. július 26-ától hatályon kívül helyezte az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény (a továbbiakban: Egptv.) 8-12/F. §-ában foglalt rendelkezéseket, vagyis megszűnik a magánszemélyek 75 százalékos mértékű különadója.

Átmeneti rendelkezés alapján az Egptv. hatályon kívül helyezett rendelkezéseit már a 2018. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre sem kell alkalmazni.

Ha a magánszemély az Egptv-nek a fentiek szerint hatályon kívül helyezett 8-12. §-ai alapján szerzett olyan jövedelmet, mely mindezidáig beletartozott a különadó alapjába, és amelynek adókötelezettsége a Módtv. hatálybalépését követő naptól megszűnt, az utóbb tartozatlanul megfizetettnek minősülő különadó elszámolását speciális eljárás szerint kell elvégezni. Ez az eljárás nem érinti a munkáltatót terhelő közterheket.

Az eljárás során a munkáltatónak, ha a Módtv. hatálybalépése előtt a korábbi szabályok szerint különadó-alapot képező bevételből levonta a 75 százalékos mértékű különadót, akkor a korábbiakban a különadó-alapba tartozó jövedelmek után meg kell állapítania az általános szabályok szerinti közterheket – a 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadót, a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, valamint a 8,5 százalékos mértékű egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot –, és azok összegét vissza kell tartania a magánszemély részére visszajáró különadó-előleg összegéből.

A munkáltatónak ezen túlmenően az előbbieknek megfelelően módosítania kell a jövedelemszerzés bevallási időszakára vonatkozóan benyújtott ’08-as bevallását és a magánszemély részére a jövedelemről kiadott igazolást. Az eljárással összefüggésben a munkáltatót pótlékfizetési kötelezettség nem terheli.

Megváltozott munkaképességű vállalkozók szocho kedvezménye

A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény változásáról

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) kedvezően módosította a megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesítető szociális hozzájárulási adókedvezményre vonatkozó szabályokat.

A 2018. július 26-ától hatályos szabályok az eddigiekhez képest szélesebb körben, a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy ennél kisebb mértékű egészségi állapotú egyéni, illetve társas vállalkozók vonatkozásában is biztosítja az adókedvezmény igénybevételét.

A szociális hozzájárulási adóból kedvezmény illeti meg
■ az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból,
■ a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel terhelő adóból.

A kedvezmény egyenlő az adómegállapítási időszakra az egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított, illetve a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után 19,5 százalék adómértékkel megállapított összeggel.

Az adókedvezmény érvényesítésére abban az esetben van lehetőség, ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag
■ 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított - I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy
■ ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű.

A módosított szabályok alapján a 2018. július hónapra benyújtásra kerülő 1808, illetve egyéni vállalkozók esetében a 1858 jelű adó- és járulékbevallásban az adókedvezmény már érvényesíthető.

Egyre többen közjegyző előtt kötnek lakásbérleti szerződést

Az elmúlt évben 22 százalékkal nőtt a közjegyzők előtt kötött lakásbérleti szerződések száma - közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) csütörtökön.

Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke a közleményben kiemelte, egyre többen fordulnak közjegyzőhöz azért, hogy bebiztosítsák magukat a problémás bérlőkkel szemben.

Az elmúlt három évben 60 százalékkal nőtt a közjegyzők előtt megkötött ingatlanbérleti szerződések száma, az elmúlt egy évben pedig 22 százalékos volt a növekedés.

A kamara szerint a nagyobb ingatlanközvetítők által bonyolított bérbeadás esetén a legtöbb ügyben a birtokbavétel feltétele, hogy a bérlő tegyen közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállalást, amennyiben a bérleti szerződés bármely oknál fogva megszűnik, úgy az ingatlanból kiköltözik, és a bérbeadónak a bérleményt visszaszolgáltatja.

Egyre több önkormányzat is elvárja ugyanezt az önkormányzati tulajdonú lakásba költöző bérlőktől - közölte a MOKK.

A közjegyzők tapasztalatai szerint a bérleti szerződés felmondására 10 esetből 7 alkalommal tipikusan azért kerül sor, mert a bérlő nem fizeti a bérleti, vagy közüzemi díjakat, ritkább esetben pedig azért, mert nem tartja be a lakáshasználat feltételeit, azaz nem a szerződés szerint használja az ingatlant.

A közjegyzői kamara a közleményben hivatkozik a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) adataira, eszerint a felmondott bérleti szerződések miatt indított végrehajtási ügyekben évente megközelítően 300 esetben kerül sor bírósági határozat alapján ingatlan-kiürítésre.

A közjegyzői okirat megléte nemcsak a bérbeadót, hanem a bérlőt is védi, hiszen nem követelhetnek tőle magasabb bérleti díjat a szerződésben foglaltnál, és annak elkészítésekor a közjegyző nem a másik fél megbízottjaként, hanem pártatlanul jár el.

Adatkezelési Navigátor - Segédlet vállalkozások GDPR megfeleléséhez

A gazdasági társaságok, vállalkozók GDPR megfeleléshez adunk egy adatvédelmi szabályzatot, belső adatkezelési szabályozással, sok-sok melléklettel, adatfeldolgozási szerződést, adatkezelési nyilvántartást, Adatkezelési tájékoztatót, formanyomtatványokat. És mindehhez egy részletes útmutatót, amelyben pontokba szedve leírjuk, hogyan kell alkalmazni mintáinkat. Ára : 25.400,-Ft - megrendelés: info@adonet.hu  

ADATKEZELÉSI NAVIGÁTOR - SEGÉDLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GDPR MEGFELELÉSÉHEZ

Ezen kiadvány kis- és középvállalkozások számára kíván segítséget nyújtani az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) való megfeleléshez. Kiadványunkat tevékenységtől ágazattól függetlenül, egyaránt használhatják ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalkozások, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

Kiadványunkban összefoglalóan ismertetjük a GDPR rendelkezéseit, amelynek legfontosabb üzenete a vállalkozások számára, hogy az eddigieknél nagyobb prioritással kell kezelni a személyes adatok védelmét. Áttekintjük a kis és középvállalkozások adatkezeléseit és azok szabályait, számba vesszük a vállalkozások GDPR megfelelésének feladatait.

Ennek keretében egy szabályos intézkedési tervet, forgatókönyvet adunk, amely pontokba szedve tartalmazza, hogy a vállalkozásnak milyen intézkedéseket kell meghoznia ahhoz, hogy adatkezelését jogszerűen végezhesse.

Mindehhez szabályzat, szerződés- nyilatkozat, nyilvántartás, tájékoztatás mintákat is adunk, amelyek adaptálásával elvégezhető a vállalkozás adatvédelmi rendszerének kiépítése.

A belső szabályozások, tájékoztatások teljeskörűek, így egy az egyben, külön kiegészítés nélkül átvehetők, de szerkeszthetők, felülírhatók, egyéniesíthetők is. A letölthető dokumentumok formátuma Word és Excel.

Mintáink alkalmazását egy részletes használati útmutatóval is segítjük.

Kiadványunkban nem foglalkozunk személyes adatok harmadik országokba továbbításának problémájával. Ezeket a témákat mintáink sem érintik!

Kiadványunk és mintáink csak saját szervezetre használható fel, harmadik személynek át nem adható.

Ára : 25.400,-Ft - megrendelés: info@adonet.hu 

dr. Szabó Tibor ügyvéd

Hirdetés

ADATKEZELÉSI NAVIGÁTOR
Útmutató, szabályzat- és iratminták a cég adatvédelmi rendszerének kiépítéséhez

A hírlevélben közölt információk kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek tanácsadásnak. Készült az Adonet.hu Zrt. közreműködésével.